Obsah

 1. Predslov
 2. Poznámka pre učiteľov
 3. Produkcia učebnice Ekonomika, spoločnosť a verejná politika
 4. Uznanie pre učebnicu Ekonomika, spoločnosť a verejná politika
 5. Zdroje
 6. 1—Kapitalizmus a demokracia: bohatstvo, nerovnosť a životné prostredie
  1. 1.1 Úvod
  2. 1.2 Bohatstvo a príjmové nerovnosti
  3. 1.3 Ako sme sa sem dostali? Hokejka v reálnych príjmoch
  4. 1.4 Ekonomický rast
  5. 1.5 Trvalá technologická revolúcia: hybná sila rastu
  6. 1.6 Ďalšia hybná sila rastu: viac strojov a nástrojov na pracovníka
  7. 1.7 Kapitalistická revolúcia
  8. 1.8 Kapitalizmus a rast: príčina a dôsledok?
  9. 1.9 Typy kapitalizmu: inštitúcie a rast
  10. 1.10 Typy kapitalizmu: rast a stagnácia
  11. 1.11 Kapitalizmus, nerovnosť a demokracia
  12. 1.12 Kapitalizmus, rast a environmentálna udržateľnosť
  13. 1.13 Záver
  14. 1.14 Praktické úlohy z ekonómie: meranie zmeny klímy
  15. 1.15 Literatúra
 7. 2—Spoločenské interakcie a hospodárske výsledky
  1. 2.1 Úvod
  2. 2.2 Dva typy spoločenských interakcií
  3. 2.3 Riešenie spoločenských dilem
  4. 2.4 Spoločenské interakcie ako hry
  5. 2.5 Keď vlastný záujem funguje: neviditeľná ruka
  6. 2.6 Keď vlastný záujem nefunguje: väzňova dilema
  7. 2.7 Problém čierneho pasažiera a zabezpečovanie verejných statkov
  8. 2.8 Spoločenské preferencie a verejné statky
  9. 2.9 Podpora spolupráce trestami pre čiernych pasažierov
  10. 2.10 Ako tri typy spoločenských preferencií pomáhajú riešiť spoločenské dilemy
  11. 2.11 Predpovedanie ekonomických výsledkov: Nashova rovnováha
  12. 2.12 Ktorú Nashovu rovnováhu si vybrať, ak existujú viaceré? Konflikty záujmov a vyjednávanie
  13. 2.13 Konflikty záujmov a globálny problém zmeny klímy
  14. 2.14 Ekonomika a ekonómia
  15. 2.15 Záver
  16. 2.16 Praktické úlohy z ekonómie: zber a analýza údajov z experimentov
  17. 2.17 Literatúra
 8. 3—Spravodlivosť, efektívnosť a verejná politika
  1. 3.1 Úvod
  2. 3.2 Ciele verejnej politiky
  3. 3.3 Spravodlivosť a efektívnosť v hre ultimátum
  4. 3.4 Hodnotenie výsledku: Je výsledok predchádzajúcej hry efektívny?
  5. 3.5 Pridanie možnosti prerozdelenia odmien medzi hráčmi
  6. 3.6 Ako zhodnotiť, či je výsledok spravodlivý?
  7. 3.7 Prečo sú (niektoré) ekonomické nerovnosti nespravodlivé? Procesné a substantívne úsudky
  8. 3.8 Zavádzanie verejných politík
  9. 3.9 Nezamýšľané dôsledky redistributívnej dane
  10. 3.10 Nezamýšľané dôsledky: Politiky ovplyvňujú preferencie
  11. 3.11 Ako zistíme, či bude opatrenie fungovať?
  12. 3.12 Záver
  13. 3.13 Praktické úlohy z ekonómie: Meranie vplyvu dane z cukru
  14. 3.14 Literatúra
 9. 4—Práca, blahobyt a vzácnosť
  1. 4.1 Úvod
  2. 4.2 Ekonomické modely: Ako z mála vyčítať viac
  3. 4.3 Rozhodovanie, voľby medzi alternatívami a náklady obetovanej príležitosti
  4. 4.4 Rozhodovanie sa, ak čelíme voľbe medzi alternatívami
  5. 4.5 Preferencie
  6. 4.6 Množina dostupných kombinácií
  7. 4.7 Rozhodovanie a vzácnosť
  8. 4.8 Množstvo práce a ekonomický rast
  9. 4.9 Aplikácia modelu: vysvetlenie zmien v pracovnom čase
  10. 4.10 Aplikácia modelu: vysvetľovanie rozdielov medzi krajinami
  11. 4.11 Je tento model dobrý? Záleží na tom, že ľudia (väčšinou) v skutočnosti neoptimalizujú?
  12. 4.12 Rozšírenie modelu: vplyv kultúry a politiky
  13. 4.13 Rozšírenie modelu: ženy, muži a rodová deľba práce
  14. 4.14 Práca a blahobyt ako spoločenská dilema
  15. 4.15 Záver
  16. 4.16 Praktické úlohy z ekonómie: Meranie blahobytu
  17. 4.17 Literatúra
 10. 5—Inštitúcie, moc a nerovnosti
  1. 5.1 Úvod
  2. 5.2 Inštitúcie: pravidlá hry
  3. 5.3 Produkcia a rozdelenie: použitie modelu
  4. 5.4 Vláda sily: Bruno získa nad Angelou neobmedzenú moc
  5. 5.5 Vlastnícke práva a právny štát
  6. 5.6 Efektívnosť a spory o rozdelení prebytku
  7. 5.7 Vlastnícke práva, právny štát a volebné právo
  8. 5.8 Poučenie z príbehu Angely a Bruna
  9. 5.9 Meranie ekonomickej nerovnosti
  10. 5.10 Porovnávanie nerovnosti na svete
  11. 5.11 Záver
  12. 5.12 Praktické úlohy z ekonómie: Meranie nerovnosti: Lorenzove krivky a Giniho koeficienty
  13. 5.13 Literatúra
 11. 6—Firma: Zamestnanci, manažéri a majitelia
  1. 6.1 Úvod
  2. 6.2 Firmy, trhy a deľba práce
  3. 6.3 Mocenské vzťahy vo firme
  4. 6.4 Peniaze iných ľudí: Oddelenie vlastníctva a riadenia
  5. 6.5 Práca iných ľudí: Pracovnoprávny vzťah
  6. 6.6 Prečo sa v práci snažiť? Nie je iná možnosť?
  7. 6.7 Zamestnanecké renty
  8. 6.8 Pracovné úsilie a mzdy: Model pracovnej disciplíny
  9. 6.9 Zamestnávateľ stanovuje mzdy tak, aby minimalizoval náklady na jednotku úsilia
  10. 6.10 Prečo vždy existuje nedobrovoľná nezamestnanosť?
  11. 6.11 Aplikácia modelu v praxi: Majitelia, zamestnanci a verejná politika
  12. 6.12 Prečo platia zamestnávatelia zamestnancom zamestnanecké renty?
  13. 6.13 Iný typ obchodnej organizácie: družstvá
  14. 6.14 Iný typ obchodnej organizácie: Gig ekonomika
  15. 6.15 Principáli a agenti: Interakcie v rámci neúplných zmlúv
  16. 6.16 Záver
  17. 6.17 Praktické úlohy z ekonómie: Meranie manažérskych postupov
  18. 6.18 Literatúra
 12. 7—Firmy a trhy tovarov a služieb
  1. 7.1 Úvod
  2. 7.2 Úspory z rozsahu a nákladové zvýhodnenie veľkokapacitnej výroby
  3. 7.3 Krivka dopytu a ochota platiť
  4. 7.4 Zisky, náklady a krivka rovnakých ziskov
  5. 7.5 Krivky rovnakého zisku a krivka dopytu
  6. 7.6 Výhody z obchodu
  7. 7.7 Určovanie cien, trhová sila a verejná politika
  8. 7.8 Výber produktov, inovácie a reklama
  9. 7.9 Kupovanie a predávanie: Dopyt a ponuka na konkurenčnom trhu
  10. 7.10 Dopyt a ponuka na konkurenčnom trhu: Pekárne
  11. 7.11 Konkurenčná rovnováha: Výhody z obchodu, alokácia a rozdelenie
  12. 7.12 Zmeny v ponuke a dopyte
  13. 7.13 Svetový trh s ropou
  14. 7.14 Záver
  15. 7.15 Praktické úlohy z ekonómie: Ponuka a dopyt
  16. 7.16 Literatúra
 13. 8—Trh práce a trh tovarov a služieb: nezamestnanosť a nerovnosť
  1. 8.1 Úvod
  2. 8.2 Meranie ekonomiky: zamestnanosť a nezamestnanosť
  3. 8.3 Trh práce, trh produktov a agregátna ekonomika: Model WS/PS
  4. 8.4 Trh práce a mzdová krivka (firmy a pracovníci)
  5. 8.5 Trh produktov a cenová krivka (firmy a zákazníci)
  6. 8.6 Mzdy, zisky a nezamestnanosť v agregátnej ekonomike
  7. 8.7 Nezamestnanosť ako vlastnosť rovnováhy
  8. 8.8 Prečo bola nezamestnanosť v Španielsku vyššia ako v Nemecku?
  9. 8.9 Klesajúca hospodárska súťaž a zvyšujúca sa nerovnosť v USA
  10. 8.10 Model trhu práce, trhu tovarov a služieb a nerovnosť: použitie Lorenzovej krivky a Giniho koeficientu
  11. 8.11 Odbory: vyjednané mzdy a efekt hlasu odborov
  12. 8.12 Zvýšenie cenovej marže a podielu zisku na príjmoch, slabšie odbory a rastúca nerovnosť
  13. 8.13 Politiky trhu práce na riešenie nezamestnanosti a nerovnosti
  14. 8.14 Politiky trhu práce: posun Nashovej rovnováhy
  15. 8.15 Pohľad späť: baristi a trh s chlebom
  16. 8.16 Štruktúrna a cyklická nezamestnanosť: úloha dopytu
  17. 8.17 Záver
  18. 8.18 Praktické úlohy z ekonómie: meranie nepeňažných nákladov nezamestnanosti
  19. 8.19 Literatúra
 14. 9—Úverový trh: dlžníci, veritelia a úrokové miery
  1. 9.1 Úvod
  2. 9.2 Príjem, spotreba a bohatstvo
  3. 9.3 Prijímanie úverov: presunutie spotreby na skorší čas
  4. 9.4 Dôvody požičiavania: vyrovnanie spotreby a netrpezlivosť
  5. 9.5 Požičiavanie umožňuje vyrovnanie spotreby jej prenesením do súčasnosti
  6. 9.6 Šetrenie či poskytovanie pôžičiek umožňuje vyrovnanie spotreby a jej presun do budúcnosti
  7. 9.7 Vzájomné výhody a spory o ich rozdelení na úverovom trhu
  8. 9.8 Požičiavanie peňazí dáva možnosť investovať: Juliina nádej na lepšiu budúcnosť
  9. 9.9 Súvahy: aktíva a pasíva
  10. 9.10 Obmedzenia na úverovom trhu: ďalší problém principála a agenta
  11. 9.11 Nerovnosť: o veriteľoch, dlžníkocha ľuďoch, ktorí sú z úverového trhu vylúčení
  12. 9.12 Úverový trh a trh práce
  13. 9.13 Záver
  14. 9.14 Praktické úlohy z ekonómie: Domácnosti vylúčené z úverového trhu v rozvíjajúcej sa krajine
  15. 9.15 Literatúra
 15. 10—Banky, peniaze, bývanie a finančné aktíva”
  1. 10.1 Úvod
  2. 10.2 Aktíva, peniaze, banky a finančný systém
  3. 10.3 Peniaze a banky
  4. 10.4 Banky, zisky a tvorba peňazí
  5. 10.5 Centrálna banka, banky a úrokové miery
  6. 10.6 Podnikanie v oblasti bankovníctva a bankové súvahy
  7. 10.7 Ako kľúčoví ekonomickí aktéri používajú a vytvárajú peniaze: priebežné zhrnutie
  8. 10.8 Hodnota aktíva: očakávaná návratnosť a riziko
  9. 10.9 Zmena ponuky a dopytu po finančných aktívach
  10. 10.10 Bubliny na trhu s aktívami
  11. 10.11 Bývanie ako aktívum, zábezpeka a bubliny v cenách domov
  12. 10.12 Banky, bývanie a svetová finančná kríza
  13. 10.13 Úloha bánk v kríze
  14. 10.14 Bankovníctvo, trhy a morálka
  15. 10.15 Záver
  16. 10.16 Praktické úlohy z ekonómie: Charakteristika bankových systémov vo svete
  17. 10.17 Literatúra
 16. 11—Úspechy a zlyhania trhu
  1. 11.1 Úvod
  2. 11.2 Trh a iné inštitúcie
  3. 11.3 Trhy, špecializácia a deľba práce
  4. 11.4 Mágia trhu: Ceny ako správy a motivácia
  5. 11.5 Ceny ako správy
  6. 11.6 Motivácia za správami poskytnutými cenami
  7. 11.7 Zlyhanie trhu: externality znečistenia
  8. 11.8 Externality a súkromné vyjednávanie
  9. 11.9 Externality: Opatrenia štátu a rozdelenie príjmov
  10. 11.10 Vlastnícke práva, zmluvy a zlyhania trhu
  11. 11.11 Verejné statky, spoločné zdroje a zlyhanie trhu
  12. 11.12 Chýbajúce trhy: Poistenie a citróny
  13. 11.13 Zlyhanie trhu a politika štátu
  14. 11.14 Záver
  15. 11.15 Praktické úlohy z ekonómie: Meranie ochoty platiť za zmiernenie klimatickej zmeny
  16. 11.16 Literatúra
 17. 12—Vlády a trhy v demokratickej spoločnosti
  1. 12.1 Úvod
  2. 12.2 Obmedzenia trhov: Amorálne trhy a záslužné statky
  3. 12.3 Vláda ako ekonomický hráč
  4. 12.4 Vláda ako monopolista vyhľadávajúci rentu
  5. 12.5 Konkurencia môže obmedziť vyhľadávanie politickej renty
  6. 12.6 Porovnanie politického monopolu a konkurencie
  7. 12.7 Výdavky demokratických vlád: Priority krajiny
  8. 12.8 Uskutočniteľnosť hospodárskych politík
  9. 12.9 Administratívna uskutočniteľnosť: informácie a právomoci
  10. 12.10 Politická uskutočniteľnosť
  11. 12.11 Na opatreniach záleží
  12. 12.12 Distribučný vplyv verejných politík: vzdelávanie v ranom detstve
  13. 12.13 Bezplatné štúdium na vysokých školách: môže byť spravodlivé voči neštudentom?
  14. 12.14 Distribučný vplyv verejných politík: Regulácia výšky nájomného
  15. 12.15 Záver
  16. 12.16 Praktické úlohy z ekonómie: Opatrenia vlády a popularita: Vyplácanie hotovosti v Hongkongu
  17. 12.17 Literatúra
 18. Glosár
 19. Zoznam použitej literatúry
 20. Autorské práva a poďakovanie