Poznámka pre učiteľov

Ekonomika, spoločnosť a verejná politika
vytvoril tím CORE

Cieľová skupina

Medzi naše cieľové skupiny patria:

 • študenti prvého či druhého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorých študijným odborom nie je ekonómia,
 • každý, kto sa chce naučiť, ako pomocou ekonómie pochopiť a vyjadrovať podložené názory na najnaliehavejšie politické problémy, ktorým čelí naša spoločnosť: nerovnosť, finančná nestabilita, budúcnosť práce, zmena klímy, tvorba bohatstva a inovácie,
 • každý, kto sa chce prakticky naučiť chápať a používať údaje na meranie ekonomiky a účinnosti politík,
 • každý, koho zaujíma sociálna a hospodárska politika, kto študuje na vysokej škole súvisiacej s politikou alebo kto dúfa, že v budúcnosti bude pracovať v oblasti politiky.

Prerekvizity

 • Nevyžaduje sa žiadny predošlý kurz z ekonómie alebo štatistiky.
 • Je potrebná znalosť základných matematických operácií, percent, desatinných čísel a základných grafov.

Pokračovanie s ekonómiou

 • Študentom, ktorí sa chcú zaoberať zásadnými problémami politík, no bežné ekonomické kurzy ich nezaujali, sa po absolvovaní kurzu Ekonomika, spoločnosť a verejná politika odporúča venovať ďalšiemu štúdiu ekonómie.
 • Kurz študentom poskytne súbor nástrojov na to, aby v prípade záujmu mohli pokračovať s pokročilejšími kurzami ekonómie.

Ako kurz funguje

 • Študenti štúdium ekonómie začnú pochopením ukotvenia ekonomiky v spoločnosti a biosfére.
 • Študenti sa na príkladoch učia identifikovať kauzálne vzťahy (nie len korelácie) pomocou prirodzených experimentov, laboratórnych experimentov a iných kvantitatívnych metód.
 • Od začiatku kurzu sa zavádzajú pojmy spoločenské interakcie (pomocou jednoduchého modelu teórie hier) a problémy principála a agenta (pomocou viacerých príkladov).
 • Výsledkom je, že kniha sa venuje aj javom, ktoré skúmajú iné spoločenské vedy, ako sú spoločenské normy a výkon moci. Tie v tradičných kurzoch ekonómie chýbajú.
 • Z rovnakého dôvodu kurz zahŕňa poznatky rôznych ekonomických škôl od Marxa a klasických ekonómov až po Hayeka a Schumpetera.
 • V učebnici Ekonomika, spoločnosť a verejná politika zastáva ústrednú pozíciu spôsob, akým ekonómovia premýšľajú o verejných politikách. Táto téma sa nenachádza v neskorších častiach kurzu, ale už v druhej a tretej kapitole.
 • Na učebnicu Ekonomika, spoločnosť a verejná politika nadväzujú Praktické úlohy z ekonómie (Doing Economics). Ide o zbierku praktických empirických projektov, ktoré sa pomocou reálnych údajov venujú dôležitým problémom otvoreným počas kurzu. Študenti v každom projekte pripravia ucelenú správu, pri ktorej príprave použijú zručnosti využiteľné pri iných kurzoch či v práci.

Flexibilný návrh kurzu

Kurz Ekonomika, spoločnosť a verejná politika možno učiť počas jedného alebo dvoch semestrov. Predstavuje kľúčové ekonomické subjekty: firmy, zákazníkov, zamestnancov, vlastníkov, dlžníkov a veriteľov, ako aj tvorcov vládnej politiky, občanov ako voličov a centrálnu banku a ich trhové a netrhové interakcie. V kapitole 8 predstavujeme model agregátnej ekonomiky. Ten študentom pomôže naučiť sa, ako rozhodnutia majiteľov, pracovníkov a zákazníkov na trhoch práce a trhoch produktov spoločne určujú mieru nezamestnanosti a rozdelenie príjmov.

 • Kurz s trvaním 10 týždňov: Prvých desať kapitol ponúka ucelený úvod do ekonomických aktérov a trhov ako súčasť rámca, ktorý objasňuje dôvody pre zásahy verejnej politiky. V prípade, že semester má 12-13 týždňov, je možné do plánu zaradiť aj kapitoly 11 a 12.
 • Kurz s trvaním dvoch semestrov so zahrnutím makroekonómie: Vyučujúci môže skombinovať kapitoly 1-12 z učebnice Ekonomika, spoločnosť a verejná politika s kapitolami 13-17 z učebnice The Economy. Na niektoré kapitoly možno vyhradiť dva týždne a venovať sa aj práci s údajmi.
 • Kurz s trvaním dvoch semestrov so zameraním na verejnú politiku (no nie na makroekonomickú politiku): Kurz možno zostaviť z kapitol 1-12 spolu s: kapitolou o budúcnosti práce z knihy The Economy (Kapitola 16 „Technological progress, employment, and living standards in the long run“ - Technologický pokrok, zamestnanosť a životná úroveň z dlhodobého hľadiska, ktorá nevychádza z predchádzajúcich kapitol 13-15) a štyrmi súhrnnými kapitolami o globalizácii (kapitola 18), ekonomickej nerovnosti (kapitola 19), environmentálnej udržateľnosti (kapitola 20) a inováciách a prepojenej ekonomike (kapitola 21). Týchto päť kapitol ponúka dostatok materiálu na štúdium počas celého semestra.

Ekonomika, spoločnosť a verejná politika a Praktické úlohy z ekonómie ako súčasť prepojených učebných osnov

###Praktické úlohy z ekonómie: Empirické projekty (Doing Economics: Empirical Projects) od autorov Eileen Tipoeovej a Ralfa Beckera

Tieto praktické projekty sú navrhnuté tak, aby sa dali použiť samostatne alebo spoločne s kapitolami z kníh Ekonomika, spoločnosť a verejná politika alebo The Economy.

Ak vyučujete spoločenskovedný, technický, obchodno-manažérsky program alebo program verejnej politiky, v ktorom študenti musia absolvovať kurz ekonómie a kurz kvantitatívnych metód, môžete na prepojenie týchto častí učebných osnov použiť učebnicu Ekonomika, spoločnosť a verejná politika a projekty z Praktických úloh z ekonómie.

Semester 1: Ekonomika, spoločnosť a verejná politika

Kapitoly z učebnice Ekonomika, spoločnosť a verejná politika:

Číslo kapitoly Názov Praktické úlohy z ekonómie
1 Kapitalizmus a demokracia: bohatstvo, nerovnosť a životné prostredie Empirický projekt 1: Meranie zmeny klímy (údaje: Údaje o teplotách – Goddard Institute for Space Studies; údaje o CO~2~ – US National Oceanic and Atmospheric Administration)
2 Spoločenské interakcie a hospodárske výsledky Empirický projekt 2: Zber a analýza údajov z experimentov (údaje: experimentálne údaje vytvorené študentmi; Hermann et al. 2008)
3 Spravodlivosť, efektívnosť a verejná politika Empirický projekt 3: Meranie vplyvu dane z cukru (údaje: Prieskum cien v obchodoch Berkeley vypracovaný programom Global Food Research Program; Silver et al. 2017)
4 Práca, blahobyt a vzácnosť Empirický projekt 4: Meranie blahobytu (údaje: údaje OSN o HDP; index ľudského rozvoja)
5 Inštitúcie, moc a nerovnosti Empirický projekt 5: Meranie nerovnosti: Lorenzove krivky a Giniho koeficienty (údaje: Our world in data)
6 Firma: zamestnanci, manažéri a majitelia Empirický projekt 6: Meranie manažérskych postupov (údaje: World Management Survey)
7 Firmy a trhy tovarov a služieb Empirický projekt 7: Ponuka a dopyt (údaje: americký trh s červenými melónmi (1930-1951); prebraté zo Stewart (2018))
8 Trh práce a trh tovarov a služieb: nezamestnanosť a nerovnosť Empirický projekt 8: Meranie nepeňažných nákladov nezamestnanosti (údaje: European Values Study)
9 Úverový trh: dlžníci, veritelia a úrokové miery Empirický projekt 9: Domácnosti vylúčené z úverového trhu v rozvíjajúcej sa krajine (údaje: Ethiopian Socioeconomic Survey)
10 Banky, peniaze, bývanie a finančné aktíva Empirický projekt 10: Charakteristika bankových systémov vo svete (údaje: databáza Svetovej banky o svetovom finančnom rozvoji )
11 Úspechy a zlyhania trhu Empirický projekt 11: Meranie ochoty platiť za zmiernenie klimatickej zmeny (údaje: údaje z nemeckého prieskumu, prevzaté z Uehleke (2016))
12 Vlády a trhy v demokratickej spoločnosti Empirický projekt 12: Opatrenia vlády a popularita: Vyplácanie hotovosti v Hongkongu (údaje: University of Hong Kong Public Opinion Programme a the Hong Kong poverty situation report (vydáva Hong Kong Census and Statistics Department))

Semester 2, možnosť 1: Makroekonomická politika

Kapitoly o agregátnej ekonomike z knihy The Economy:

Kapitola Názov
13 Economic fluctuations and unemployment (Ekonomické fluktuácie a nezamestnanosť)
14 Unemployment and fiscal policy (Nezamestnanosť a fiškálna politika)
15 Inflation, unemployment, and monetary policy (Inflácia, nezamestnanosť a menová politika)
16 Technological progress, employment, and living standards in the long run (Technologický pokrok, zamestnanosť a životná úroveň z dlhodobého hľadiska)
17 Súhrnná kapitola: The Great Depression, golden age, and global financial crisis (Veľká hospodárska kríza, zlatý vek a svetová finančná kríza)

Semester 2, možnosť 2: Hospodárska politika v oblasti inovácií, udržateľnosti a spravodlivosti

Kapitoly z knihy The Economy o budúcnosti práce, globalizácii, nerovnosti, životnom prostredí a inováciách:

Kapitola Názov
16 Technological progress, employment, and living standards in the long run (Technologický pokrok, zamestnanosť a životná úroveň z dlhodobého hľadiska)
18 Súhrnná kapitola: The nation and the world economy (Štát a svetová ekonomika)
19 Súhrnná kapitola: Economic inequality (Ekonomická nerovnosť)
20 Súhrnná kapitola: Economics of the environment(Ekonómia životného prostredia)
21 Súhrnná kapitola: Innovation, information, and the networked economy (Inovácie, informácie a prepojená ekonomika)