Sisällys

Talous on valmistuessaan 22 luvun mittainen teos, josta tällä hetkellä on julkaistu 16 ensimmäistä. Materiaali on välittömästi kaikkien käytettävissä. Päivitämme teoksen lopulliseen mittaansa seuraavien kuukausien aikana. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai kehitysideoita, ole yhteydessä [email protected].

 1. Esipuhe
 2. Talouden tuottajat
 3. 1—Kapitalismin vallankumous
  1. Johdanto
  2. 1.1 Tuloerot
  3. 1.2 Tulojen ja elintason mittaaminen
  4. 1.3 Historian lätkämaila: tulojen kasvu
  5. 1.4 Teknologian vallankumous tuli jäädäkseen
  6. 1.5 Talous ja ympäristö
  7. 1.6 Kapitalismin määritelmä: yksityisomistus, markkinat ja yritykset
  8. 1.7 Kapitalismi talousjärjestelmänä
  9. 1.8 Erikoistumisen edut
  10. 1.9 Kapitalismi, syy-seuraussuhteet ja historian lätkämaila
  11. 1.10 Kapitalismin monet muodot: instituutiot, valtiovalta ja talous
  12. 1.11 Taloustiede ja talous
  13. 1.12 Lopuksi
  14. 1.13 Viitteet
 4. 2—Teknologia, väestö ja kasvu
  1. Johdanto
  2. 2.1 Taloustieteilijät, historioitsijat ja teollinen vallankumous
  3. 2.2 Taloudelliset mallit: kaukaa näkee enemmän
  4. 2.3 Peruskäsitteitä: hinnat, kustannukset ja innovaatiotuotot
  5. 2.4 Dynaamisen talouden mallintaminen: teknologia ja kustannukset
  6. 2.5 Dynaamisen talouden mallintaminen: innovaatiot ja voitot
  7. 2.6 Ison-Britannian teollinen vallankumous ja kannustimet uusien teknologioiden kehittämiseen
  8. 2.7 Malthusilainen talousteoria: työn keskituotos laskee
  9. 2.8 Malthusilainen talousteoria: väestönkasvu syö elintason nousun
  10. 2.9 Malthusin loukku ja talouden stagnaatio
  11. 2.10 Malthusilainen stagnaatio katkeaa
  12. 2.11 Lopuksi
  13. 2.12 Viitteet
 5. 3—Niukkuus, valinta ja työ
  1. Johdanto
  2. 3.1 Työ ja tuotanto
  3. 3.2 Preferenssit
  4. 3.3 Vaihtoehtoiskustannukset
  5. 3.4 Mahdollisuuksien joukko
  6. 3.5 Päätöksenteko ja niukkuus
  7. 3.6 Työaika ja talouskasvu
  8. 3.7 Tulovaikutus ja substituutiovaikutus
  9. 3.8 Onko mallimme hyvä?
  10. 3.9 Työajan muutokset ajan oloon
  11. 3.10 Työajan erot maiden välillä
  12. 3.11 Lopuksi
  13. 3.12 Viitteet
 6. 4—Vuorovaikutus ja päätöksenteko
  1. Johdanto
  2. 4.1 Vuorovaikutteiset päätöstilanteet ja peliteoria
  3. 4.2 Tasapaino näkymättömän käden pelissä
  4. 4.3 Vangin dilemma
  5. 4.4 Sosiaaliset preferenssit ja altruismi
  6. 4.5 Altruistiset preferenssit ja vangin dilemma
  7. 4.6 Julkishyödykkeet, vapaamatkustus ja toistuva vuorovaikutus
  8. 4.7 Julkishyödykkeet ja vapaamatkustajien rankaiseminen
  9. 4.8 Käyttäytymisen kokeellinen tutkimus kentällä ja luokkahuoneessa
  10. 4.9 Yhteistyö, neuvotteleminen, eturistiriidat ja sosiaaliset normit
  11. 4.10 Miten potti jaetaan (tai jää jakamatta)
  12. 4.11 Viljelijä reilu, opiskelija itsekäs?
  13. 4.12 Ultimatum-peli ja kilpailu
  14. 4.13 Strategiset päätöstilanteet: Nash-tasapainoista valitseminen
  15. 4.14 Lopuksi
  16. 4.15 Viitteet
 7. 5—Omaisuus ja valta: molemminpuolista hyötyä ja ristiriitoja
  1. Johdanto
  2. 5.1 Instituutiot ja valta
  3. 5.2 Instituutioiden ja tulemien arviointi: Pareto-kriteeri
  4. 5.3 Instituutioiden ja tulemien arviointi: reiluus
  5. 5.4 Valintojen ja ristiriitojen malli
  6. 5.5 Teknisesti mahdolliset tulemat
  7. 5.6 Pakon sanelema allokaatio
  8. 5.7 Taloudellisesti mahdolliset tulemat ja ylijäämä
  9. 5.8 Pareto-tehokkuuskäyrä ja ylijäämän jakaminen
  10. 5.9 Politiikkaa: kuinka ylijäämä jaetaan
  11. 5.10 Ylijäämän Pareto-tehokas jakaminen
  12. 5.11 Angela ja Bruno: tarinan opetus
  13. 5.12 Taloudellisen eriarvoisuuden mittaaminen
  14. 5.13 Tulonjakopolitiikalla ylijäämän uudelleenjakoon ja tehokkuuteen
  15. 5.14 Lopuksi
  16. 5.15 Viitteet
 8. 6—Yritys: omistajat, johtajat, työntekijät
  1. Johdanto
  2. 6.1 Yritykset, markkinat ja työnjako
  3. 6.2 Muiden ihmisten rahoilla: omistuksen ja johdon erillisyys
  4. 6.3 Muiden ihmisten työllä
  5. 6.4 Työsuhteen ylituotto
  6. 6.5 Mistä työsuhteen ylituotto syntyy
  7. 6.6 Työ ja palkat: kannustinpalkkamalli
  8. 6.7 Palkat, työpanos ja voitot kannustinpalkkamallissa
  9. 6.8 Malli käyttöön: omistajat, työntekijät ja talous
  10. 6.9 Vaihtoehtoinen liiketoiminnan muoto: osuuskunta
  11. 6.10 Agentit ja päämiehet: vuorovaikutus epätäydellisissä sopimuksissa
  12. 6.11 Lopuksi
  13. 6.12 Viitteet
 9. 7—Yritys ja sen asiakkaat
  1. Johdanto
  2. 7.1 Hintapäätös: aamiaismurot
  3. 7.2 Skaalaedut ja suurtuotannon kustannusedut
  4. 7.3 Tuotanto: Ajattomien Autojen kustannusfunktio
  5. 7.4 Kysyntä ja samavoittokäyrät: Ajattomat Autot
  6. 7.5 Voiton maksimoiva hinta ja määrä
  7. 7.6 Voiton maksimointi rajatulon ja rajakustannuksen avulla
  8. 7.7 Kaupankäynnin hyödyt
  9. 7.8 Kysynnän hintajousto
  10. 7.9 Kysynnän hintajousto politiikassa
  11. 7.10 Hinnanasetanta, kilpailu ja markkinavoima
  12. 7.11 Tuotevalikoima, innovointi ja mainonta
  13. 7.12 Hinnat, kustannukset ja markkinoiden toimimattomuus
  14. 7.13 Lopuksi
  15. 7.14 Viitteet
 10. 8—Kysyntä ja tarjonta: hinnanottajat ja kilpailulliset markkinat
  1. Johdanto
  2. 8.1 Ostaminen ja myyminen: kysyntä ja tarjonta
  3. 8.2 Markkinat ja tasapainohinta
  4. 8.3 Yritykset hinnanottajina
  5. 8.4 Markkinoiden tarjonta ja tasapaino
  6. 8.5 Kilpailullinen tasapaino: kaupankäynnin hyödyt, markkinoiden allokaatio ja hyötyjen jakautuminen
  7. 8.6 Tarjonnan ja kysynnän muutokset
  8. 8.7 Verojen vaikutukset
  9. 8.8 Täydellisen kilpailun malli
  10. 8.9 Kilpailullisia tasapainoja etsimässä
  11. 8.10 Hinnanasettajat ja hinnanottajat
  12. 8.11 Lopuksi
  13. 8.12 Viitteet
 11. 9—Työmarkkinat: palkat, voitot ja työttömyys
  1. Johdanto
  2. 9.1 Palkanasetantakäyrä, hinnanasetantakäyrä ja työmarkkinat
  3. 9.2 Talouden mittarit: työllisyys ja työttömyys
  4. 9.3 Palkanasetantakäyrä: työllisyys ja reaalipalkat
  5. 9.4 Yrityksen työhönottopäätös
  6. 9.5 Hinnanasetantakäyrä: palkat ja voitot koko kansantaloudessa
  7. 9.6 Kansantalouden palkat, voitot ja työttömyys
  8. 9.7 Työttömyys ja tavaroiden ja palveluiden kysyntä
  9. 9.8 Työmarkkinatasapaino ja tulonjako
  10. 9.9 Työn kysyntä, työn tarjonta ja neuvotteluvoima
  11. 9.10 Ammattiliitot: neuvotellut palkat ja vastavuoroisuus
  12. 9.11 Työmarkkinapolitiikalla työttömyyttä ja eriarvoisuutta vastaan
  13. 9.12 Yhteenvetoa: leipämarkkinat ja baristat
  14. 9.13 Lopuksi
  15. 9.14 Viitteet
 12. 10—Pankit, raha ja luottomarkkinat
  1. Johdanto
  2. 10.1 Raha ja varallisuus
  3. 10.2 Lainanotto aikaistaa kulutusta
  4. 10.3 Kärsimättömyys ja kulutuksen laskeva rajatuotto
  5. 10.4 Lainanotto kulutuksen tasaajana
  6. 10.5 Kulutuksen tasaaminen lykkäämällä: lainananto ja varastointi
  7. 10.6 Kulutuksen lykkääminen investoimalla
  8. 10.7 Varat, velat ja nettovarallisuus
  9. 10.8 Pankit, raha ja keskuspankki
  10. 10.9 Keskuspankki, rahamarkkinat ja korot
  11. 10.10 Pankkitoiminta ja pankkien taseet
  12. 10.11 Keskuspankin ohjauskorko voi vaikuttaa kulutukseen
  13. 10.12 Luottomarkkinoiden rajoitteet: päämies-agenttiongelma
  14. 10.13 Eriarvoisuus: lainanantajat, lainansaajat ja luottomarkkinoilta syrjäytetyt
  15. 10.14 Lopuksi
  16. 10.15 Viitteet
 13. 11—Ylituoton tavoittelu, hinnanasetanta ja markkinadynamiikka
  1. Johdanto
  2. 11.1 Ylituoton tavoittelu, hinnanmuutokset ja markkinoiden tasapainottuminen
  3. 11.2 Hinta ja markkinarakenne
  4. 11.3 Lyhyen ja pitkän aikavälin tasapainot
  5. 11.4 Hinnat, ylituoton tavoittelu ja markkinadynamiikka öljymarkkinoilla
  6. 11.5 Omaisuuserien arvonmuodostuksen perusteet
  7. 11.6 Arvopaperien kysynnän ja tarjonnan vaihtelu
  8. 11.7 Hintakuplat
  9. 11.8 Kuplien ja romahdusten mallintaminen
  10. 11.9 Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa: säännöstely, jonotus ja jälkimarkkinat
  11. 11.10 Hintasäännöstely
  12. 11.11 Ylituoton merkitys
  13. 11.12 Lopuksi
  14. 11.13 Viitteet
 14. 12—Markkinat, tehokkuus ja politiikka
  1. Johdanto
  2. 12.1 Markkinoiden epäonnistuminen: saastumisen ulkoisvaikutukset
  3. 12.2 Ulkoisvaikutukset ja neuvottelut
  4. 12.3 Ulkoisvaikutukset, politiikka ja tulonjako
  5. 12.4 Omistusoikeudet, sopimukset ja markkinoiden epäonnistuminen
  6. 12.5 Julkishyödykkeet
  7. 12.6 Puuttuvat markkinat: vakuutukset ja autonrotiskot
  8. 12.7 Epätäydelliset sopimukset ja ulkoisvaikutukset luottomarkkinoilla
  9. 12.8 Markkinoiden rajat
  10. 12.9 Markkinoiden epäonnistuminen ja politiikka
  11. 12.10 Lopuksi
  12. 12.11 Viitteet
 15. 13—Suhdannevaihtelu ja työttömyys
  1. Johdanto
  2. 13.1 Kasvu ja vaihtelu
  3. 13.2 Tuotannon kasvu ja työttömyyden vaihtelu
  4. 13.3 Kokonaissuureet kansantalouden mittareina
  5. 13.4 Kansantalouden mittarit: bruttokansantuotteen osatekijät
  6. 13.5 Miten kotitaloudet selviytyvät suhdannevaihtelusta
  7. 13.6 Miksi kulutus pysyy tasaisena?
  8. 13.7 Miksi investoinnit vaihtelevat?
  9. 13.8 Kansantalouden mittarit: inflaatio
  10. 13.9 Yhteenveto
  11. 13.10 Viitteet
 16. 14—Työttömyys ja finanssipolitiikka
  1. Johdanto
  2. 14.1 Sokit leviävät kerroinprosessissa
  3. 14.2 Kerroinmalli
  4. 14.3 Kotitalouksien tavoitevarallisuustaso ja kulutusmenot
  5. 14.4 Investointimenot
  6. 14.5 Kerroinmalli: valtio ja nettovienti mukaan
  7. 14.6 Finanssipolitiikka: miten valtio voi hillitä tai vahvistaa suhdannevaihtelua
  8. 14.7 Kerroin ja talouspolitiikka
  9. 14.8 Valtion tulot ja menot
  10. 14.9 Finanssipolitiikka ja muu maailma
  11. 14.10 Kokonaiskysyntä ja työttömyys
  12. 14.11 Lopuksi
  13. 14.12 Viitteet
 17. 15—Inflaatio, työttömyys ja rahapolitiikka
  1. Johdanto
  2. 15.1 Mikä inflaatiossa on vikana?
  3. 15.2 Inflaatio johtuu ristiriitaisista vaatimuksista
  4. 15.3 Inflaatio, suhdannesykli ja Phillips-käyrä
  5. 15.4 Inflaatio ja työttömyys: rajoitteet ja preferenssit
  6. 15.5 Mitä Phillips-käyrälle tapahtui?
  7. 15.6 Odotettu inflaatio ja Phillips-käyrä
  8. 15.7 Tarjontasokit ja inflaatio
  9. 15.8 Rahapolitiikka
  10. 15.9 Valuuttakurssi rahapolitiikan kanavana
  11. 15.10 Kysyntäsokit ja kysyntäpuolen politiikka
  12. 15.11 Talouspolitiikka ennen finanssikriisiä: inflaatiotargetointi
  13. 15.12 Inflaation kasvu ja alhainen työttömyys: toinen syy
  14. 15.13 Lopuksi
  15. 15.14 Viitteet
 18. 16—Teknologinen kehitys, työllisyys ja elintason nousu pitkällä aikavälillä
  1. Johdanto
  2. 16.1 Teknologinen kehitys ja elintaso
  3. 16.2 Työpaikkojen syntyminen ja häviäminen
  4. 16.3 Työn virta, työntekijöiden virta ja Beveridgen käyrä
  5. 16.4 Investoinnit, uudet yritykset ja hinnanasetantakäyrä pitkällä aikavälillä
  6. 16.5 Uusi teknologia, palkat ja työttömyys pitkällä aikavälillä
  7. 16.6 Teknologian muutos ja tuloerot
  8. 16.7 Miten nopeasti työmarkkinat sopeutuvat sokkeihin?
  9. 16.8 Instituutiot ja politiikka: Miksi toiset maat menestyvät paremmin kuin toiset?
  10. 16.9 Teknologian muutos, työmarkkinat ja ammattiliitot
  11. 16.10 Instituutioiden ja politiikan muutokset
  12. 16.11 Muuttuva työ, palvelusektorin nousu ja tuottavuuden kasvun hidastuminen
  13. 16.12 Palkat ja työttömyys pitkällä aikavälillä
  14. 16.13 Lopuksi
  15. 16.14 Viitteet
 19. Sanasto
 20. Kirjallisuus