Sanasto

absoluuttinen etu
Henkilöllä tai maalla on absoluuttinen etu hyödykkeen tuotannossa, jos hän tai se pystyy tuottamaan hyödykettä vähemmillä panoksilla kuin joku toinen henkilö tai maa. Englanniksi absolute advantage. Katso myös: suhteellinen etu.
alhainen kapasiteetin käyttöaste
Kun yritys voisi kasvattaa tuotostaan lisäämällä työvoiman määrää mutta säilyttäen investointihyödykkeiden määrän samana. Englanniksi low capacity utilisation.
allokaatio
Kuvaus siitä, kuka tekee mitäkin, mitä siitä seuraa ja mitä kukin saa sen tuloksena. Englanniksi allocation.
altruismi
Altruistinen toimija on valmis kantamaan tietyn kustannuksen, jotta joku toinen saisi hyötyä. Englanniksi altruism.
ammattiliitto
Pääasiassa työntekijöiden muodostama yhdistys, jonka päätehtävänä on neuvotella jäsentensä puolesta palkoista ja työehdoista. Englanniksi trade union.
ansiotulot
Palkat ja muut työtulot. Englanniksi earnings.
antolainauskorko
Keskimääräinen korko, jonka pankit perivät yrityksiltä ja kotitalouksilta. Korko on yleensä ohjauskorkoa korkeampi: antolainauskoron ja ohjauskoron erotus on pankkien antolainauksen voittomarginaali. Englanniksi lending rate. Synonyymi: markkinakorko. Katso myös: korko, ohjauskorko.
arbitraasi
Hyödykkeen ostaminen markkinoilta halvalla ja myyminen toisilla markkinoilla kalliilla. Arbitraasikauppaa käyvät sijoittajat hyödyntävät saman hyödykkeen hintaeroja kahden maan tai alueen välillä. Jos kaupankäyntikustannukset ovat hintaeroa pienemmät, he saavat voittoa. Englanniksi arbitrage. Katso myös: hintaero.
arvon aleneminen
Varallisuuserän arvon väheneminen, jonka aiheuttaa joko käyttö (kuluminen) tai aika (vanhentuminen). Englanniksi depreciation.
arvonlisä
Tuotantoprosessin tuotoksen arvo vähennettynä kaikkien panosten eli välituotteiden arvolla. Välituotteiksi ei lasketa tuotannossa käytettäviä investointihyödykkeitä eikä työpanosta. Arvonlisä on yhtä suuri kuin voitto ennen veroja lisättynä palkoilla. Englanniksi value added.
arvopaperipörssi
Arvopapereiden markkinapaikka, joilla käydään kauppaa osakkeilla ja muilla rahoitusvaroilla. Yritykset, joiden osakkeilla kauppaa käydään, merkitään pörssilistalle. Englanniksi stock exchange.
asteittainen innovaatio
Asteittainen innovaatio parantaa käytössä olevaa tuotetta tai prosessia vähitellen. Englanniksi incremental innovation.
asuntolaina
Kotitalouden tai yrityksen ottama laina, jolla ne voivat ostaa kiinteistön maksamatta koko hintaa kerralla. Lainanottaja maksaa lainan korkojen kera monen vuoden aikana. Lainan vakuutena on itse kiinteistö. Englanniksi mortgage. Katso myös: vakuus.
asuntovakuudellinen arvopaperi
Arvopaperi, jossa käytetään asuntolainoja vakuutena. Sijoittajat saavat maksuja arvopaperin perustana olevien asuntolainojen koroista ja pääomasta. Englanniksi mortgage-backed security (MBS). Katso myös: vakuus.
automaatio
Työtä korvaavien koneiden käyttö. Englanniksi automation.
automaattiset vakauttajat
Vero- ja tulonsiirtojärjestelmän piirteet, jotka vaimentavat talouden kasvua tai supistumista. Niihin kuuluvat muiden muassa työttömyyskorvaukset. Englanniksi automatic stabilisers.
autonominen kulutus
Nykyisistä tuloista riippumaton kulutus. Englanniksi autonomous consumption.
autonominen kysyntä
Kokonaiskysynnän osat, jotka eivät riipu nykyisistä tuloista. Englanniksi autonomous demand.
avoin julkishyödyke
Julkishyödyke, jonka käyttöä on mahdotonta estää keneltäkään. Englanniksi non-excludable public good. Katso myös: kerhohyödyke.
Beveridgen käyrä
Käänteinen yhteys työttömyysasteen ja avoimien työpaikkojen välillä (molemmat luvut ilmaistuina osuutena työvoimasta). Nimetty brittiläisen taloustieteilijän mukaan. Englanniksi Beveridge curve.
biologisesti mahdollinen
Tulema on biologisesti mahdollinen, jos osapuolet pysyvät hengissä. Englanniksi biologically feasible.
bkt-deflaattori
Mittaa kotimaisen tuotannon hintatasoa. Bkt-deflaattori on nimellishintaisen (käypähintaisen) bruttokansantuotteen ja reaalihintaisen (kiinteähintaisen) bruttokansantuotteen suhdeluku. Englanniksi GDP deflator.
Bretton Woods -järjestelmä
Toisen maailmansodan lopulla luotu kansainvälinen valuuttajärjestelmä, joka perustui kiinteisiin mutta muokattaviin valuuttakursseihin. Se korvasi kultakannan, joka hylättiin suuren laman aikana. Englanniksi Bretton Woods system.
bruttokansantuote (bkt)
Bruttokansantuote mittaa kansantaloudessa vuoden aikana tai muulla ajanjaksolla syntyneen tuotannon markkina-arvoa. Englanniksi gross domestic product.
bruttotulot
Tulot, joista ei ole vähennetty veroja ja jotka sisältävät arvonalentumisen. Englanniksi: gross income. Katso myös: tulot, nettotulot.
budjettirajoite
Yhtälö kuvaa kaikkia tavara- ja palveluyhdistelmiä, jotka budjettivaroilla voi hankkia ja joiden jälkeen budjetista ei jää mitään yli. Englanniksi budget constraint.
ceteris paribus
Taloustieteessä on tapana yksinkertaistaa ilmiöiden analyysia jättämällä sivuun tekijöitä, joita pidetään tutkittavan ilmiön kannalta toissijaisina. Ceteris paribus tarkoittaa sananmukaisesti ’muut tekijät ennallaan’. Taloudellisessa mallissa se tarkoittaa, että muut tekijät pidetään analyysissä vakioina.
deflaatio
Yleisen hintatason lasku. Englanniksi deflation. Katso myös: inflaatio.
demokraattinen vastuu
Poliittinen vastuu, joka toteutuu vaalien ja muiden demokraattisten prosessien avulla. Englanniksi democratic accountability. Katso myös: poliittinen vastuu.
demokratia
Poliittinen järjestelmä, joka suo ihannetapauksessa yhtäläisen poliittisen vallan kaikille kansalaisille. Järjestelmälle ovat ominaisia yksilönvapaudet, kuten sananvapaus, kokoontumisvapaus ja lehdistönvapaus. Demokratiassa vaalit ovat rehelliset, kaikilla on äänioikeus ja valta vaihtuu, jos valtapuolue häviää vaalit. Englanniksi democracy.
disinflaatio
Inflaation hidastuminen. Englanniksi disinflation. Katso myös: inflaatio, deflaatio.
diskonttokorko (henkilökohtainen)
Mittaa yksilön kärsimättömyyttä eli sitä, miten paljon hän arvostaa nykyistä lisäkulutusyksikköä verrattuna myöhempään lisäkulutusyksikköön. Lasketaan vähentämällä nykyisen ja myöhemmän kulutuksen välisen samahyötykäyrän kulmakertoimesta yksi. Englanniksi (subjective) discount rate. Synonyymi: subjektiivinen diskonttokorko.
dominoitu
Tulema on dominoitu, jos on mahdollista saavuttaa enemmän jotain hyödyllistä seurausta tinkimättä mistään muusta hyödyllisestä. Dominoitu tulema on siis sellainen, jolle on saatavilla kaikin puolin parempi vaihtoehto. Englanniksi dominated.
dominoivan strategian tasapaino
Tasapaino, jossa kaikki pelaajat valitsevat dominoivan strategiansa. Englanniksi dominant strategy equilibrium.
dominoiva strategia
Toimi, joka johtaa pelaajan kannalta parhaaseen tulokseen riippumatta muiden pelaajien toimista. Englanniksi dominant strategy.
dominoivien strategioiden tasapaino
Tasapaino, jossa kaikki pelaajat valitsevat dominoivan strategiansa. Englanniksi dominant strategy equilibrium.
ehdollisen arvottamisen menetelmä
Menetelmä sellaisten resurssien arvottamiseen, joilla ei ole markkinoita. Ehdollisen arvottamisen menetelmä luokitellaan ilmaistujen preferenssien menetelmiin, koska siinä oletetaan, että vastaajien ilmaisemat arvostukset kertovat heidän todellisista preferensseistään. Englanniksi contingent valuation.
eksogeeninen
Seurausta mallin ulkopuolisista tekijöistä eikä mallin toiminnasta. Katso myös: endogeeninen.
endogeeninen (mallin sisäinen)
Johtuu malliin otetuista tekijöistä eikä mallin ulkopuolisista tekijöistä. Englanniksi endogenous. Katso myös: eksogeeninen.
ensijakopolitiikka
Valtion toimenpiteet, jotka vaikuttavat ihmisten lähtökohtiin ja niiden arvoon, mukaan luettuna markkinatulojen ja yksityisen varallisuuden jakautuminen. Esimerkkejä ovat koulutus, minimipalkka ja syrjinnän vastainen politiikka. Englanniksi predistribution policy. Katso myös: tulonjakopolitiikka.
ensimarkkinat ja jälkimarkkinat
Ensimarkkinoilla hyödyke tai arvopaperi myydään ensimmäistä kertaa. Kun esimerkiksi yritys myy osakkeitaan sijoittajille ensimmäisen kerran eli laskee osakkeita liikkeeseen, se tapahtuu ensimarkkinoilla. Tätä sanotaan listautumisanniksi. Kun osakkeilla sen jälkeen käydään kauppaa pörssissä, se tapahtuu jälkimarkkinoilla. Myös tapahtumalipuilla on jälkimarkkinat, joilla ensimarkkinoilta ostettuja lippuja myydään eteenpäin. Englanniksi primary market and secondary market.
ensimmäisen yksikön tuotantokustannukset
Tietoon perustuvan tavaran tai palvelun kiinteät tuotantokustannukset. Englanniksi first copy costs.
ensisijaiset työmarkkinat
Markkinat, joilla työntekijöitä edustavat ammattiliitot ja työntekijöillä on korkea palkka ja työsuhdeturva. Englanniksi primary labour market. Katso myös: toissijaiset työmarkkinat, lohkoutuneet työmarkkinat.
epäkypsä toimiala
Uudehko toimiala, jolla kustannustaso on suhteellisen korkea. Kustannustaso johtuu siitä, että tekemällä oppiminen kestää aikansa, skaalaedut eivät ole pienen koon vuoksi mahdollisia eikä keskittymishyötyjä ole saatavilla, koska alan yrityksiä on vähän. Epäkypsän toimialan suojaaminen tariffeilla tai muu tukeminen voi pitkällä aikavälillä parantaa talouden tuottavuutta. Englanniksi infant industry.
epäsymmetrinen informaatio
Tieto, joka on taloudellisen vuorovaikutuksen osapuolille merkityksellistä mutta vain joidenkin osapuolten tiedossa. Englanniksi asymmetric information. Katso myös: haitallinen valikoituminen, moraalikato.
epätasapainon ylituotto
Ylituotto, joka on saatavilla, kun tavaran tai palvelun markkinat eivät ole tasapainossa vaan niillä on esimerkiksi liikakysyntää tai liikatarjontaa. Englanniksi disequilibrium rent. Synonyymi: dynaaminen ylituotto. Katso myös: tasapainon ylituotto.
epätasapainoprosessi
Talouden muuttujat voivat vaihdella kahdesta syystä. Jos muuttujan tasapainotilaan vaikuttavat seikat muuttuvat, kyseessä on tasapainoprosessi. Jos järjestelmä ei ole tasapainossa vaan mallin sisällä toimii muutosvoimia, kyseessä on epätasapainoprosessi. Epätasapainoprosessissa talous siirtyy kohti vakaata tasapainoa tai poispäin keikahduspisteestä (epävakaasta tasapainosta). Englanniksi disequilibrium process.
epätäydellinen sopimus
Sopimus, jossa kaikkia osapuolten (tai muiden) etuihin vaikuttavia vaihdannan yksityiskohtia ei määritellä sillä tavoin, että sopimukseen voisi vedota oikeudessa. Englanniksi incomplete contract.
epävakaa tasapaino
Tasapaino, jolle pätee, että sokin jälkeen markkinat pyrkivät siirtymään yhä kauemmas tasapainosta. Englanniksi unstable equilibrium.
eriarvoisuusaversio
Taipumus karttaa sellaisia tulemia, joissa joku saa enemmän kuin toiset. Englanniksi inequality aversion.
erikoistuminen
Maat tai muut yksiköt tuottavat itse vain osan kuluttamistaan tavaroista ja palveluista ja hankkivat muut käymällä kauppaa. Englanniksi specialisation.
erilaistettu tuote
Vain yhden yrityksen valmistama tuote, jolla on muiden yritysten samankaltaisiin tuotteisiin verrattuna ainutlaatuisia ominaisuuksia. Englanniksi differentiated product.
evolutionäärinen taloustiede
Taloustieteen haara, joka tutkii talouden muutosta, muun muassa teknologiainnovaatioita, sosiaalisten normien leviämistä ja uusien instituutioiden kehittymistä. Englanniksi evolutionary economics.
finanssipoliittinen elvytys
Valtion finanssipolitiikka (veronalennukset ja julkisten menojen lisäykset), jolla pyritään lisäämään kokonaiskysyntää. Englanniksi fiscal stimulus. Katso myös: finanssipolitiikan kerroinvaikutus, finanssipolitiikka, kokonaiskysyntä.
finanssipolitiikan kerroinvaikutus
Kertoo, kuinka paljon kokonaistuotanto muuttuu kerroinprosessin seurauksena, kun julkisia menoja lisätään tai vähennetään. Englanniksi: fiscal multiplier. Katso myös: kerroinprosessi, finanssipoliittinen elvytys, finanssipolitiikka, kokonaiskysyntä.
finanssipolitiikka
Verojen tai julkisten menojen muutokset, joiden tavoitteena on vakauttaa taloutta. Englanniksi fiscal policy. Katso myös: finanssipoliittinen elvytys, finanssipolitiikan kerroinvaikutus, kokonaiskysyntä.
Fisherin yhtälö
Yhtälö, joka ilmaisee reaalikoron nimelliskoron ja odotetun inflaation erotuksena: reaalikorko = nimelliskorko – odotettu inflaatio. Englanniksi Fisher equation.
Gini-kerroin
Tulojen, varallisuuden tai minkä tahansa suureen eriarvoisuutta kuvaava mittari, jonka arvo vaihtelee nollasta yhteen (täydellisestä tasa-arvosta tilanteeseen, jossa yksi saa kaiken). Englanniksi Gini coefficient.
globaali finanssikriisi
Kriisi alkoi vuonna 2007, kun asuntojen hinnat romahtivat Yhdysvalloissa. Romahduksen seurauksena subprime-asuntolainoista johdettujen arvopapereiden hinnat laskivat. Hinnanlasku herätti laajalti epäilyksiä yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten pankkien maksukyvystä, sillä ne olivat ostaneet näitä arvopapereita lainavaroin. Seuraukset tuntuivat kautta maailman, sillä maailmankauppa hidastui selvästi. Valtiot ja keskuspankit turvautuivat kriisissä laajamittaiseen vakautuspolitiikkaan. Englanniksi global financial crisis.
globalisaatio
Prosessi, jossa maailman kansantaloudet yhdentyvät keskenään yhä tiiviimmin, kun hyödykkeet, investoinnit, rahoitus ja (jossain määrin) työvoima liikkuvat vapaasti yli rajojen. Globalisaatio-sanaa käytetään joskus laveasti viittaamaan myös ideoiden, kulttuurin ja jopa tartuntatautien leviämiseen. Englanniksi globalisation.
globalisaation ensimmäinen ja toinen aalto
Kaksi maailmantalouden integraation tiivistymisen kautta. Globalisaation ensimmäinen aalto alkoi ennen vuotta 1870 ja päättyi vuonna 1914 ensimmäisen maailmansodan syttymiseen. Toinen aalto alkoi toisen maailmansodan päätyttyä ja on jatkunut 2000-luvulle asti. Englanniksi globalisation I and II. Katso myös: globalisaatio.
haitallinen valikoituminen
Vaihdannan osapuolten kohtaama ongelma, jonka takia yhden osapuolen tarjoamat ehdot saavat jotkut vaihdannan osapuolista jättäytymään pois markkinoilta. Haitallista valikoitumista tapahtuu esimerkiksi vakuutusalalla epäsymmetrisen informaation takia: jos hinta on riittävän korkea, sairausvakuutusta hakevat vain ne, jotka tietävät olevansa sairaita (mutta vakuutusyhtiö ei tiedä). Vakuutusyhtiö nostaa hintaa entisestään, jotta kustannukset saadaan korvatuiksi. Tätä sanotaan myös piilo-ominaisuuksien ongelmaksi (tieto sairaudesta on piilo-ominaisuus) erotukseksi moraalikatoon liittyvästä piiloteon ongelmasta. Englanniksi adverse selection. Katso myös: epätäydellinen sopimus, moraalikato, epäsymmetrinen informaatio.
hallinnollisesti mahdollinen
Politiikkatoimi, jonka toteutusta varten julkisella vallalla on riittävästi tietoja ja henkilöstöä. Englanniksi administratively feasible.
hedge-rahoitus
Riskeiltä suojaava rahoitusmalli, jossa yritykset hoitavat maksuvelvoitteensa kassavirrastaan. Hyman Minsky käytti tätä nimitystä rahoituskriisiteoriassaan. Englanniksi hedge finance. Katso myös: spekulatiivinen rahoitus.
hedonisten hintojen menetelmä
Menetelmä, jolla voidaan päätellä markkinoilla vaihdettavan hyödykkeen hintaan vaikuttavien mutta hinnoittelemattomien ympäristötekijöiden ja havaittujen piirteiden taloudellinen arvo. Hedonisten hintojen menetelmällä tutkijat voivat hinnoitella vaikeasti mitattavia ominaisuuksia. Arvioitu hinta perustuu paljastettuihin preferensseihin eli siihen, miten paljon yhdestä asiasta maksetaan toiseen verrattuna. Englanniksi hedonic pricing.
henkinen pääoma
Tietojen, taitojen, käyttäytymispiirteiden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien varanto, joka ratkaisee yksilön työn tuottavuuden tai työtulot. Investoinnit koulutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin voivat kasvattaa henkisen pääoman varantoa ja ovat eräs talouskasvun lähde. Osa yksilön lähtökohdista. Englanniksi human capital. Katso myös: lähtökohdat.
hiljainen tieto
Tieto, joka koostuu innovaatioprosessin osapuolten arvostelukyvystä, tietotaidosta ja muusta osaamisesta. Hiljaista tietoa ei voi merkitä muistiin täsmällisesti. Englanniksi tacit knowledge. Katso myös: kirjattu tieto.
hinnanasetantakäyrä
Määrittää yrityksen voiton maksimoivaa hintaa vastaavan reaalipalkan. Englanniksi price-setting curve.
hinnanmuutoskustannukset
Hintojen asettamisessa ja muuttamisessa tarvittavat resurssit. Englanniksi menu costs.
hinnanottaja
Tuottaja tai kuluttaja, joka ei voi hyötyä tarjoamalla tai pyytämällä muuta kuin kilpailullisten markkinoiden tasapainohintaa. Hinnanottaja ei pysty vaikuttamaan markkinahintaan. Englanniksi price-taker.
hintaero
Vientimaan ja tuontimaan välinen ero hyödykkeen hinnassa. Hintaero sisältää kuljetuskustannukset ja kansainvälisen kaupan verot. Jos maailmanmarkkinat ovat kilpailullisessa tasapainossa, hintaero muodostuu kokonaan kaupankäyntikustannuksista. Englanniksi price gap. Katso myös: arbitraasi.
hintakupla
Omaisuuserän huomattava pitkäaikainen hinnannousu, jota ruokkivat odotukset tulevasta hinnannoususta. Englanniksi asset price bubble.
hintaohjaukseen perustuva ympäristöpolitiikka
Politiikka, jossa vaikutetaan hintaan verolla tai tuella, jotta päätöksentekijät sisäistäisivät toimiensa ulkoisvaikutukset ympäristöön. Englanniksi price-based environmental policy.
hintasyrjintä
Myyntistrategia, jossa hinta riippuu ostajasta, ostajaryhmästä tai ostetusta yksikkömäärästä. Englanniksi price discrimination
hyödykemarkkinoiden tasapaino
Piste, jossa kotimaassa tuotettujen hyödykkeiden tuotanto on yhtä suuri kuin kokonaiskysyntä. Tuotanto pysyy tällä tasolla, ellei jokin muuta kulutuskäyttäytymistä. Englanniksi goods market equilibrium. Katso myös: kokonaiskysyntä.
hyöty
Hyöty on numeerinen mittari, joka kertoo lopputulosten arvojärjestyksen: kahdesta mahdollisesta lopputuloksesta päätöksentekijä valitsee sen, jota hän arvostaa enemmän. Englanniksi utility.
hyperglobalisaatio
Globalisaation äärimmäinen ja toistaiseksi hypoteettinen muoto, jossa tavarat, palvelut ja pääomat virtaavat käytännössä esteettä. Englanniksi hyperglobalisation. Katso myös: globalisaatio.
hyväksymishalukkuus
Mahdollisen myyjän reservaatiohinta eli alin hinta, jolla myyjä on halukas myymään. Englanniksi willingness to accept (WTA). Katso myös: maksuhalukkuus.
hyvinvointivaltio
Politiikkatoimien kokonaisuus, jonka tavoitteena on parantaa kansalaisten hyvinvointia tasaamalla tuloja esimerkiksi työttömyyskorvauksilla ja eläkkeillä. Englanniksi welfare state.
idiosynkraattinen riski
Riski, joka koskee kerralla vain pientä omaisuuserien joukkoa. Idiosynkraattiselta riskiltä voi suojautua hajautetulla salkulla, joka sisältää eri riskeille altistuvia omaisuuseriä. Englanniksi idiosyncratic risk. Synonyymi: yritysriski.
inflaatio
Talouden yleisen hintatason nousu. Mitataan tavallisesti vuositasolla. Englanniksi inflation. Katso myös: deflaatio, disinflaatio.
inflaatiokorjattu hinta
Hinta, jossa on huomioitu yleisen hintatason muutos. Englanniksi inflation-adjusted price.
inflaatiotargetointi
Rahapolitiikan keino, jolla keskuspankki säätelee kokonaiskysyntää ohjauskorkoa muuttamalla, jotta inflaatio pysyy lähellä tavallisesti hallituksen määrittämää tavoitetta. Englanniksi inflation targeting.
innovaatio
Keksinnön ja sen leviämisen muodostama prosessi. Englanniksi innovation.
innovaatioiden leviämisviive
Aika, joka kuluu innovaation keksimisestä siihen, että innovaatio leviää yleiseen käyttöön. Englanniksi diffusion gap. Katso myös: leviäminen.
innovaatiojärjestelmä
Suhdeverkosto, jonka muodostavat yritykset, julkishallinto, koululaitos, tutkijat ja muut uusien teknologioiden keksimiseen, muunteluun ja levittämiseen osallistuvat toimijat. Innovaatiojärjestelmään kuuluvat myös verkoston vuorovaikutusta ohjaavat lait, politiikan, tiedon ja sosiaaliset normit. Englanniksi innovation system.
innovaatiotuotot
Pääoman vaihtoehtoiskustannuksen ylittävät voitot eli ylituotot, jotka innovatiivinen yrittäjä saa ottamalla käyttöön uutta teknologiaa, uuden organisaatiomallin tai uuden markkinointistrategian. Englanniksi innovation rents. Synonyymi: schumpeterilainen tuotto.
instituutio
Lait ja yhteiskunnan tavat, jotka ohjaavat yhteiskunnan jäsenten keskeistä vuorovaikutusta sekä yhteiskunnan jäsenten ja biösfäärin vuorovaikutusta. Kutsutaan joskus pelisäännöiksi. Englanniksi institution.
investoinnit (I)
Menot, jotka käytetään uusiin investointihyödykkeisiin (koneisiin ja laitteisiin sekä rakennuksiin, asuinrakennukset mukaan luettuina). Englanniksi investments.
investointifunktio (kokonaistalouden)
Yhtälö, joka kuvaa kokonaistalouden investointimenojen riippuvuutta muista muuttujista eli korosta ja voitto-odotuksista. Englanniksi aggregate investment function. Katso myös: korko, voittomarginaali.
investointihyödykkeet
Tuotannossa käytettävät pitkävaikutteiset, kalliit tuotantovälineet, esimerkiksi koneet ja rakennukset. Investointihyödykkeiksi ei lasketa työtä eikä myöskään ilmaa, vettä, tietoa ja muita välttämättömiä panoksia, joita voi käyttää tuotannossa ilman kustannuksia. Englanniksi capital goods.
itsevakuuttaminen
Kotitaloudet säästävät tilapäisen tulojen vähenemisen tai menojen kasvun varalta, jotta ne voivat pitää kulutuksensa ennallaan. Englanniksi self-insurance.
jäännökseen oikeutettu
Henkilö, joka saa yrityksen tai muun hankkeen tuloista sen, mitä jää jäljelle työntekijöiden palkkojen, verojen ja muiden sovittujen kustannusten jälkeen. Englanniksi residual claimant.
järjetön intoilu
Prosessi, joka johtaa omaisuuserien yliarvostukseen. Ilmausta käytti ensimmäisenä vuonna 1996 Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Alan Greenspan. Taloustieteilijä Robert Shiller otti sen laajempaan käyttöön tieteellisenä käsitteenä. Englanniksi irrational exuberance.
johdannaissopimus
Rahoitusväline, jolla voi käydä kauppaa ja jonka arvo perustuu muihin omaisuuseriin, kuten osakkeisiin, velkakirjoihin ja kiinteistöihin. Englanniksi derivative. Katso myös: vakuudellinen velkasitoumus.
julkinen valta
Julkisella vallalla on toimialueellaan ainoana oikeus määrätä, mitä saa tai ei saa tehdä. Määräyksensä toteuttaakseen se voi legitiimisti käyttää voimaa ja rajoittaa yksilönvapauksia. Suomessa julkista valtaa käyttävät valtio ja kunnat. Englanniksi government.
julkisen talouden tasapaino
Valtion verotulojen ja julkisten menojen erotus. Julkisiin menoihin sisältyvät valtiovallan tavaroiden ja palveluiden ostot, investoinnit ja tulonsiirtomenot, kuten eläkkeet ja työttömyyskorvaukset. Englanniksi government budget balance. Katso myös: julkisyhteisöjen alijäämä, julkisyhteisöjen ylijäämä.
julkisen vallan epäonnistuminen
Tilanne, jossa poliittinen vastuu ei toteudu. Käsitettä käytetään laajasti ja vaihtelevissa merkityksissä. Mikään niistä ei vastaa tarkoin markkinoiden epäonnistumisen käsitettä, joka tarkoittaa yksinkertaisesti Pareto-tehottomuutta. Englanniksi government failure.
julkiset menot (G)
Julkishallinnon tavaroiden ja palveluiden hankintamenot. Tässä kirjassa julkiset menot sisältävät myös julkisen sektorin investoinnit; Suomen kansantalouden tilinpidossa ne lasketaan investointeihin (I). Kokonaiskysynnän laskukaavassa julkiseen kulutukseen ei lasketa tulonsiirtoihin käytettyjä varoja, kuten eläkkeitä ja työttömyyskorvauksia. Englanniksi government spending. Katso myös: tulonsiirrot.
julkishaitake
Julkishyödykkeen negatiivinen vastine. Julkishaitake on kulumaton, sillä yhden henkilön kulutus ei vähennä muiden kulutusta. Englanniksi public bad.
julkishyödyke
Hyödyke, jonka kulutus ei vähennä muiden mahdollisuuksia sen kuluttamiseen. Englanniksi public good. Katso myös: kerhohyödyke.
julkisyhteisöjen alijäämä
Tilanteesta, jossa julkisen talouden tasapaino on negatiivinen. Englanniksi government budget deficit. Katso myös: julkisen talouden tasapaino, julkisyhteisöjen alijäämä.
julkisyhteisöjen velka
Valtion vuosien mittaan alijäämiensä rahoittamiseksi myymien velkakirjojen summa vähennettynä erääntyneillä velkakirjoilla. Englanniksi government debt.
julkisyhteisöjen ylijäämä
Tilanteesta, jossa julkisen talouden tasapaino on positiivinen. Englanniksi government budget surplus. Katso myös: julkisen talouden tasapaino, julkisyhteisöjen alijäämä.
käänteinen kausaliteetti
Kaksisuuntainen syy-seuraussuhde, jossa ilmiö A vaikuttaa ilmiöön B ja päinvastoin. Englanniksi reverse causality.
kaksipuoliset markkinat
Markkinat, joilla kohtaa kaksi ryhmää. Markkinoille osallistuvat henkilöt voivat saada hyötyä solmimalla yhteyden oikeaan toisen ryhmän edustajaan. Englanniksi two-sided market.
kannustin
Taloudellinen palkkio tai rangaistus, joka vaikuttaa vaihtoehtoisten toimien hyötyihin ja kustannuksiin. Englanniksi incentive.
kannustinpalkkamalli
Malli, jossa työnantaja asettaa palkan niin, että työntekijät saavat ylituottoa (työsuhteen ylituottoa). Työntekijöille syntyy kannustin tehdä töitä ahkerasti pitääkseen työpaikkansa. Englanniksi labour discipline model. Katso myös: työsuhteen ylituotto, tehokkuuspalkat.
kansantalouden tilinpito
Järjestelmä, joka mittaa maan tuotantoa ja kulutusta. Englanniksi national accounts.
kapasiteetin käyttöaste
Mittaa sitä, yltääkö yritys, teollisuudenala tai kansantalous siihen tuotantomäärään, jonka sen tietotaso ja investointihyödykekanta mahdollistaisivat. Englanniksi capacity utilisation rate.
kapasiteettirajoitteinen
Kuvaa yritystä, joka ei pysty lisäämään tuotantoa, vaikka se olisi kannattavaa. Englanniksi capacity-constrained. Katso myös: alhainen kapasiteetin käyttöaste.
kapitalismi
Talousjärjestelmä, jossa pääasiallinen taloudellinen organisaatio on yksityisomistuksessa oleva yritys. Yrityksen omistajat tavoittelevat voittoa palkkaamalla työvoimaa tuottamaan hyödykkeitä ja palveluita markkinoille. Kapitalistisessa taloudessa pääinstituutiot ovat yksityisomistus, markkinat ja yritykset. Englanniksi capitalism.
kapitalismin kultakausi
Nopean tuottavuuskasvun, korkean työllisyyden ja vakaan inflaation kausi toisen maailmansodan lopusta 1970-luvun alkuun. Englanniksi golden age (of capitalism).
kapitalismin vallankumous
Nopea teknologinen kehitys yhdistettynä uuden talousjärjestelmän syntymiseen. Englanniksi capitalist revolution.
kartelli
Ryhmä yrityksiä, jotka tekevät salaa yhteistyötä kasvattaakseen yhteisiä voittojaan. Englanniksi cartel.
kasvihuonekaasu
Maan ilmakehään vapautuvia kaasuja, jotka nostavat ilmakehän lämpötilaa ja muuttavat ilmastoa. Tärkeimmät kasvihuonekaasut ovat vesihöyry, hiilidioksidi, metaani ja otsoni. Englanniksi greenhouse gas.
kasvihuonekaasujen vähentämisen kustannuskäyrä
Maailman kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskustannusten kuvaaja, jossa päästöjä vähentävät politiikkakeinot esitetään kustannustehokkuuden mukaan laskevassa järjestyksessä. Englanniksi global greenhouse gas abatement cost curve. Katso myös: päästövähennyspolitiikka.
kaupankäyntikustannukset
Ulkomaankauppaan liittyvät kuljetuskustannukset, tariffit ja muut tekijät, joiden vuoksi yhden hinnan laki ei päde kaikilla markkinoilla. Englanniksi trade costs.
kauppavaje
Tilanne, jossa maan tavaroiden ja palveluiden tase on negatiivinen (tuonti on suurempi kuin vienti). Englanniksi trade deficit. Katso myös: kauppaylijäämä, tavaroiden ja palveluiden tase.
kauppaylijäämä
Tilanne, jossa maan tavaroiden ja palveluiden tase on positiivinen (vienti on suurempi kuin tuonti). Englanniksi trade surplus. Katso myös: kauppavaje, tavaroiden ja palveluiden tase.
käytettävissä olevat tulot
Tulot, joista on vähennetty verot ja joihin on lisätty tulonsiirrot. Englanniksi disposable income.
keikahduspiste
Epävakaa tasapaino kahden sellaisen alueen rajalla, joilla jokin muuttuja vaihtelee eri suuntiin. Jos muuttujan arvo on vähänkin keikahduspisteen yhdellä puolella, se alkaa siirtyä yhä enemmän siihen suuntaan. Englanniksi tipping point. Katso myös: hintakupla.
keksintö
Uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen. Englanniksi invention.
kerhohyödyke
Julkishyödyke, jonka käytön voi estää joiltakuilta. Englanniksi club good.
kerroinmalli
Kerroinprosessin sisältävä kokonaiskysynnän malli. Englanniksi multiplier model. Katso myös: finanssipolitiikan kerroinvaikutus, kerroinprosessi.
kerroinprosessi
Mekanismi, jonka välityksellä tuloista riippumattoman kulutuksen välittömät ja välilliset seuraukset vaikuttavat kokonaistuotokseen. Englanniksi multiplier process. Katso myös: finanssipolitiikan kerroinvaikutus, kerroinmalli.
kerskakulutus
Tavaroiden tai palveluiden ostaminen sosiaalisen ja taloudellisen statuksen osoittamiseksi. Englanniksi conspicuous consumption.
keskipitkä aikaväli (mallista)
Käsite ei tarkoita ajanjaksoa vaan sitä, mitkä muuttujat ovat eksogeenisia. Keskipitkän aikavälin mallissa eksogeenisia ovat pääomakanta, teknologia ja instituutiot. Tuotos, työllisyys, hinnat ja palkat ovat endogeenisia muuttujia. Englanniksi medium run. Katso myös: investointihyödykkeet, teknologia, instituutio, lyhyt aikaväli (mallista), pitkä aikaväli (mallista).
keskittymishyödyt
Kustannussäästöt, joita yritykset voivat saada sijoittautumalla lähelle muita saman tai läheisen toimialan yrityksiä. Englanniksi economies of agglomeration.
keskituotos
Kokonaistuotos jaettuna panoksella, esimerkiksi työntekijöiden määrällä tai käytettyjen työtuntien määrällä (tuotos työntekijää tai työtuntia kohti). Englanniksi average product.
keskuspankki
Ainoa pankki, joka voi luoda rahaperustaa. Keskuspankki on yleensä valtion hallinnassa. Pankeilla on keskuspankissa tili reservitalletuksia varten. Englanniksi central bank.
kiinnelaina
Kotitalouden tai yrityksen ottama laina, jolla ne voivat ostaa kiinteistön maksamatta koko hintaa kerralla. Lainanottaja maksaa lainan korkojen kera monen vuoden aikana. Lainan vakuutena on itse kiinteistö. Englanniksi mortgage. Katso myös: vakuus.
kiinniottokasvu
Prosessi, jossa suuri osa maailman kansantalouksista kuroo umpeen maailman johtavan talouden etumatkan. Englanniksi catch-up growth.
kiinteät hinnat
Kiinteistä hinnoista on puhdistettu inflaation eli hintojen nousun tai deflaation eli hintojen laskun vaikutus siten, että yhden valuuttayksikön ostovoima on jokaisella ajanjaksolla sama. Englanniksi constant prices. Katso myös: ostovoimapariteetti.
kiinteät kustannukset
Tuotantokustannukset, jotka eivät vaihtele tuotetun yksikkömäärän mukaan. Englanniksi fixed costs.
kilpailukielto
Työsopimuksen lauseke, jonka estää työntekijää irtisanoutumasta siirtyäkseen kilpailijan palvelukseen. Kilpailukiellot voivat heikentää työntekijän reservaatio-optiota ja siten laskea alinta mahdollista palkkaa, jolla työnantaja pystyy pitämään työntekijän. Englanniksi non-compete contract.
kilpailullinen tasapaino
Markkinatulema, jossa kaikki ostajat ja myyjät ovat hinnanottajia ja jossa tarjonta on vallitsevalla markkinahinnalla yhtä suuri kuin kysyntä. Englanniksi competitive equilibrium.
kilpailupolitiikka
Yritysten monopolivoiman rajoittaminen ja kartellien estäminen politiikkatoimien ja lainsäädännön avulla. Englanniksi competition policy.
kilpajuoksu pohjalle
Globaalissa taloudessa kansallisvaltioiden tai alueiden itsetuhoinen kilpailu, jossa lasketaan palkkoja ja puretaan sääntelyä ulkomaisten sijoitusten houkuttelemiseksi. Englanniksi race to the bottom.
kirjattu tieto
Tieto, joka voidaan merkitä muistiin niin, että ulkopuolinen pystyy tulkitsemaan sen ja monistamaan sitä. Kirjattua tietoa on esimerkiksi lääkkeen kemiallinen kaava. Englanniksi codified knowledge. Katso myös: hiljainen tieto.
kokonaiskulutusfunktio
Yhtälö, joka kuvaa kansantalouden kulutusmenojen riippuvuutta muista muuttujista. Esimerkiksi kerroinmallissa näitä muuttujia ovat käytettävissä olevat tulot ja autonominen, tuloista riippumaton kulutus. Englanniksi aggregate consumption function. Katso myös: käytettävissä olevat tulot, autonominen kulutus.
kokonaiskysyntä
Kansantalouden kulutuksen osatekijöiden summa, joka vastaa bruttokansantuotetta: Y = C + I + G + X – M. Kokonaiskysyntä mittaa sitä, kuinka paljon kansantalouden tuottamille tavaroille ja palveluille on yhteensä kysyntää eli kuinka paljon tuloja niihin käytetään. Englanniksi aggregate demand. Katso myös: kulutus (C), investoinnit (I), julkiset menot (G), vienti (X), tuonti (M).
kokonaisresurssi (luonnonvaran)
Luonnonvaran maankuoreen varastoitunut arvioitu kokonaismäärä. Englanniksi natural resource. Katso myös: reservi (luonnonvaran).
kokonaistuotanto
Kansantalouden sektoreiden ja alueiden yhteenlaskettu tuotanto. Englanniksi aggregate output.
kokonaisylijäämä
Vuorovaikutuksen osapuolten saamien ylituottojen summa. Englanniksi joint surplus. Synonyymi: vaihdannan kokonaishyödyt.
komplementit
Hyödykkeet ovat komplementit, jos toisen hyödykkeen hinnannousu johtaa toisen hyödykkeen kysynnän vähentymiseen. Englanniksi complements. Katso myös: substituutit.
konkaavi funktio
Kahden muuttujan funktio on konkaavi eli ylöspäin kupera, jos funktion kuvaajan minkä tahansa kahden pisteen välille piirretty jana on kokonaisuudessaan funktion kuvaajan alapuolella tai kuvaajalla. Jos jana on funktion kuvaajan yläpuolella, funktio on konveksi. Englanniksi concave function.
koordinaatiopeli
Koordinaatiopelissä on kaksi Nash-tasapainoa, joista toinen voi olla Pareto-tehokkaampi kuin toinen. Englanniksi coordination game.
korko
Ostovoiman aikaistamisen hinta. Englanniksi interest rate. Katso myös: nimelliskorko, reaalikorko.
korkotuotto
Odotettavissa oleva tuottoaste, jonka ostaja saa ostaessaan velkakirjan markkinahinnalla. Englanniksi yield.
korrelaatio
Tilastollinen yhteys, jossa yhden muuttujan arvosta voi päätellä, mikä toisen muuttujan arvo todennäköisesti on. Korrelaatio voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhden muuttujan suuret arvot esiintyvät yleensä yhdessä toisen muuttujan suurten arvojen kanssa. Korrelaatio voi olla positiivista tai negatiivista. Negatiivisessa korrelaatiossa yhden muuttujan suuret arvot esiintyvät yhdessä toisen muuttujan pienten arvojen kanssa. Korrelaatio ei merkitse, että muuttujien välillä olisi syy-seuraussuhde. Englanniksi correlation. Katso myös: syy-seuraussuhde, korrelaatiokerroin.
korrelaatiokerroin
Tunnusluku, joka kuvaa kahden muuttujan välistä lineaarista riippuvuutta. Korrelaatiokerroin voi saada arvoja välillä −1 ja 1. Jos muuttujat saavat samanaikaisesti samansuuntaisia arvoja (ovat positiivisesti korreloituneita), korrelaatiokerroin on lähempänä arvoa 1. Kun muuttujat saavat samanaikaisesti erisuuntaisia arvoja (ovat negatiivisesti korreloituneita), korrelaatiokerroin on lähempänä arvoa −1. Jos korrelaatiokertoimen arvo on tasan 1 tai −1, yhden muuttujan kasvaessa toinen muuttuja kasvaa tai vähenee aina samassa suhteessa. Jos korrelaatiokerroin saa arvon nolla, yhden muuttujan arvon perusteella ei voi päätellä mitään toisen muuttujan arvosta. Englanniksi: correlation coefficient. Katso myös: korrelaatio, syy-seuraussuhde.
kultakanta
Kiinteiden valuuttakurssien järjestelmä, jossa valuutan arvo määriteltiin kullassa ja valuutta oli vaihdettavissa kultaan. Järjestelmästä luovuttiin suuren laman aikana. Englanniksi gold standard. Katso myös: suuri lama.
kuluttajahintaindeksi
Mittaa yleistä hintatasoa, jonka kuluttajat maksavat tavaroista ja palveluista kulutusverot mukaan luettuina. Englanniksi consumer price index (CPI).
kuluttajan ylijäämä
Kuluttajan maksuhalukkuuden ja hänen hyödykkeestä maksamansa hinnan erotus jokaiselta ostetulta yksiköltä. Englanniksi consumer surplus.
kulutuksen laskeva rajatuotto
Kulutuksen lisäyksikön arvo vähenee kulutuksen kasvaessa. Englanniksi diminishing marginal returns to consumption. Synonyymi: laskeva rajahyöty.
kulutus (C)
Menot, jotka aiheutuvat kulutushyödykkeiden hankkimisesta. Kulutushyödykkeisiin sisältyy sekä kertakäyttöisiä tavaroita ja palveluita että kestokulutushyödykkeitä. Englanniksi consumption.
kulutushyödyke
Tavara tai palvelu, joka täyttää kuluttajan tarpeen lyhyeksi ajaksi. Englanniksi consumption good.
kysynnän hintajousto
Kysynnän prosenttimääräinen muutos, kun hinta nousee yhden prosentin. Jousto ilmaistaan positiivisena lukuna. Kysyntä on joustava, jos hintajousto on suurempi kuin 1, ja joustamaton, jos jousto on alle 1. Englanniksi price elasticity of demand.
kysynnän tulojousto
Kysynnän prosenttimääräinen muutos, jonka yhden prosentin lisäys yksilön tuloissa aiheuttaisi. Englanniksi income elasticity of demand.
kysyntäkäyrä
Kertoo kuluttajien ostomäärän jokaisella mahdollisella hinnalla. Englanniksi demand curve.
kysyntäpuoli
Se markkinoiden puoli, jolla osapuolet tarjoavat rahaa vastineeksi jostain tavarasta tai palvelusta (esimerkiksi leivän ostajat). Englanniksi demand side. Katso myös: tarjontapuoli.
kysyntäpuoli (kansantalous)
Miten kulutuspäätökset synnyttävät tavaroiden ja palveluiden kysyntää ja sen tuloksena työllisyyttä ja tuotosta. Kysyntäpuolta kuvataan kerroinmallilla. Englanniksi demand side. Katso myös: tarjontapuoli (kansantalous).
kysyntäsokki
Odottamaton kokonaiskysynnän muutos, kuten autonomisen kulutuksen, investointien tai viennin kasvu tai lasku. Englanniksi demand shock. Katso myös: tarjontasokki.
laajuushyödyt
Kustannussäästöt, jotka koituvat siitä, että yksi yritys valmistaa kahta tai useampaa tuotetta sen sijaan, että ne tuotettaisiin eri yrityksissä. Englanniksi economies of scope.
lähtökohdat
Yksilön tuloihin vaikuttavat tosiseikat. Eräs tällainen tosiseikka on fyysinen varallisuus, joka voi olla maata, asuntovarallisuutta tai osakkeita. Lähtökohtiin sisältyvät myös koulutustaso ja koulutuksen laatu, erikoistumiskoulutus, tietokonetaidot, työharjoittelukokemus, kansalaisuus, työluvat tai viisumit, kansallisuus ja sukupuoli ja henkilön etninen tai sosiaalinen tausta. Englanniksi endowment. Katso myös: henkinen pääoma.
lakisääteinen minimipalkka
Lailla kaikille tai tietyille työntekijöille säädetty minimipalkka. Minimipalkan tarkoituksena on turvata matalapalkkaisten elintaso. Iso-Britannia, Yhdysvallat ja monet muut maat vahvistavat minimipalkan lailla. Englanniksi statutory minimum wage. Synonyymi: minimipalkka.
laskevat tuotot
Tilanne, jossa yhden yksikön lisäys tuotannontekijän määrässä johtaa pienempään tuotoksen kasvuun kuin edellinen lisäyksikkö. Toiselta nimeltään tuotannon laskevat rajatuotot. Englanniksi diminishing marginal product.
lavea raha
Taloudessa kiertävän rahan määrä. Se on pankkirahan ja muiden kuin pankkien hallussa olevan rahaperustan summa. Englanniksi broad money.
Leontiefin paradoksi
Wassily Leontiefin havainto, että Yhdysvallat vei ulkomaille työvoimavaltaisia hyödykkeitä ja toi ulkomailta pääomavaltaisia hyödykkeitä. Yllättävä tulos oli vastoin talousteorioiden ennusteita: niiden mukaan Yhdysvaltain pitäisi runsaiden pääomien maana viedä hyödykkeitä, joiden tuotannossa tarvitaan paljon pääomaa. Englanniksi Leontief paradox.
leviäminen
Keksinnön leviäminen koko talouteen. Englanniksi diffusion. Katso myös: innovaatioiden leviämisviive.
liikakysyntä
Tilanne, jossa hyödykkeen kysyntä ylittää käyvällä hinnalla tarjonnan. Englanniksi excess demand. Katso myös: liikatarjonta.
liikatarjonta
Tilanne, jossa hyödykkeen tarjonta ylittää käyvällä hinnalla kysynnän. Englanniksi excess supply. Katso myös: liikakysyntä.
likviditeetti
Kuvaa sitä, miten helposti rahoitusvaraerä voidaan ostaa tai myydä ennakoitavaan hintaan. Englanniksi liquidity.
likviditeettiriski
Riski, että omaisuuserän omistaja kärsii tappioita, koska ei voi vaihtaa omaisuutta käteiseksi riittävän nopeasti. Englanniksi liquidity risk.
logaritminen asteikko
Määrän mittaustapa, joka perustuu logaritmifunktioon f(x) = log(x). Logaritmifunktio muuntaa suhdeluvun erotukseksi: log (a/b) = log a – log b. Muunnos on hyödyllinen erityisesti kasvun tarkastelussa. Jos köyhän maan kansantuote kaksinkertaistuu arvosta 50 arvoon 100 ja rikkaan maan kansantuote kaksinkertaistuu arvosta 1 000 arvoon 2 000, absoluuttinen muutos on köyhässä maassa 50 ja rikkaassa 1 000. Sitä vastoin log(100) – log(50) = 0,693 ja samoin log(2 000) – log(1 000) = 0,693. Kummassakin maassa lukujen suhde on 2 ja log(2) = 0,693. Englanniksi logarithmic scale.
lohkoutuneet työmarkkinat
Työmarkkinat, joilla työntekijöiden on vaikeaa siirtyä lohkosta toiseen etniseen ryhmään, kieleen tai muihin seikkoihin perustuvan syrjinnän takia ja joiden lohkot muodostavat siksi erilliset työmarkkinat. Englanniksi segmented labour market. Katso myös: ensisijaiset työmarkkinat, toissijaiset työmarkkinat.
lopulliset tulot
Niiden tavaroiden ja palveluiden arvo, jotka kotitaloudella on varaa kuluttaa käytettävissä olevista tuloistaan. Lopulliset tulot ovat käytettävissä olevat tulot vähennettynä arvonlisäverolla ja lisättynä kotitalouden saamien julkisten palveluiden arvolla. Englanniksi final income.
Lorenz-käyrä
Graafinen esitys varallisuus-, tulo- tai muista eroista. Ryhmän jäsenet lajitellaan nousevaan järjestykseen mitattavan suureen mukaan. Vaaka-akselilla on kumulatiivinen osuus mitattavan suureen kokonaissummasta, pystyakselilla kumulatiivinen osuus väestöstä. Jos tulonjako olisi täysin tasainen, käyrä olisi suora viiva ja kulmakerroin yksi. Käyrän etäisyys tasajakosuorasta kuvaa eriarvoisuutta. Englanniksi Lorenz curve. Katso myös: Gini-kerroin.
lukitusvaikutus
Verkostoulkoisvaikutusten seuraus, jonka vaikutuksesta kilpailun voittaja valtaa markkinat kokonaan. Kilpailuprosessin tulemaa on vaikeaa muuttaa, vaikka käyttäjät pitäisivät hävinnyttä teknologiaa parempana. Englanniksi lock-in.
luonnollinen koe
Empiirinen tutkimus, jossa hyödynnetään luonnostaan syntyviä verrokkiryhmiä. Tutkijoiden ei ole mahdollista jakaa osallistujia koe- ja verrokkiryhmiin niin kuin perinteisissä kokeissa, vaan lainsäädännön, politiikan tai sään vaihtelut tai muut tapahtumat synnyttävät populaatiossa koeasetelman kaltaisen jaottelun. Tutkimusten validiteetti edellyttää, että populaatio jakautuu luontaisiin koe- ja verrokkiryhmiin satunnaisesti. Englanniksi natural experiment.
luonnollinen monopoli
Tuotantoprosessi, jossa pitkän aikavälin keskikustannuskäyrä on laskeva, minkä seurauksena tehokas markkinarakenne on monopoli. Englanniksi natural monopoly.
luonnon monimuotoisuuden vähenemisnopeus
Vuosittain sukupuuttoon häviävien lajien osuus. Englanniksi rate of biodiversity loss.
luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot
Kotitalouksille kohdistetut julkiset menot, jotka käytetään kotitalouksille tarjottaviin ilmaisiin tai tuettuihin palveluihin. Englanniksi in-kind transfers.
luotonsäännöstely
Prosessi, jossa vähävaraiset saavat lainaa huonommilla ehdoilla kuin varakkaammat. Englanniksi credit rationing.
luottoluokittaja
Yritys, joka kerää tietoja yksilöiden tai yritysten luottokelpoisuuden arviointiin ja myy luokitustiedot korvausta vastaan kiinnostuneille tahoille. Englanniksi credit ratings agency.
luottomarkkinoilta syrjäytetty
Yksilö, joka ei saa lainaa millään ehdoilla. Englanniksi credit-excluded. Katso myös: luottorajoitteinen.
luottorajoitteinen
Yksilö, joka saa lainaa vain huonoilla ehdoilla. Englanniksi credit-constrained. Katso myös: luottomarkkinoilta syrjäytetty.
luottoriski
Riski, ettei lainansaaja maksa lainaa takaisin. Englanniksi default risk.
luova tuho
Joseph Schumpeterin nimitys talouden prosessille, jossa vanhat teknologiat ja vanhassa pitäytyvät yritykset jäävät uusien jalkoihin, koska ne eivät pysty kilpailemaan markkinoilla. Schumpeterin mukaan kannattamattomien yritysten tuhoutuminen luo uutta, koska se vapauttaa työtä ja investointihyödykkeitä uudenlaiseen tuotantoon. Englanniksi creative destruction.
lyhyeksi myynti
Kaupankäyntistrategia, jossa myydään lainattuja omaisuuseriä tarkoituksena ostaa ne takaisin halvempaan hintaan. Strategiaa noudattavat sijoittajat odottavat omaisuuserän arvon laskevan. Englanniksi short selling. Synonyymi: shorttaus.
lyhyen aikavälin tasapaino
Tasapaino, joka säilyy tiettyjen muuttujien (esimerkiksi yritysten määrän) pysyessä vakioina; ajan oloon näiden muuttujien voi odottaa vaihtuvan talouden toimijoiden mukautuessa uuteen tilanteeseen, jolloin tasapaino purkautuu. Englanniksi short-run equilibrium.
lyhyt aikaväli (mallista)
Käsite ei tarkoita ajanjaksoa vaan sitä, mitkä muuttujat ovat eksogeenisia: hinnat, palkat, pääomakanta, teknologia ja instituutiot. Englanniksi short run. Katso myös: tulot, investointihyödykkeet, teknologia, instituutio, keskipitkä aikaväli (mallista), pitkä aikaväli (mallista).
lyhyt korko
Keskuspankkirahan lainaamisen hinta. Englanniksi short-term interest rate.
lyhytnäköisyys
Subjektiivinen taipumus kiinnittää liikaa huomiota lähitulevaisuuden kustannuksiin, hyötyihin ja muihin seikkoihin pitkän aikavälin sijasta. Englanniksi short-termism.
lyhyt puoli (markkinoilla)
Markkinoiden se puoli (kysyntä tai tarjonta), jolla haluttu kauppojen määrä on pienempi. Esimerkiksi työmarkkinoilla työntekijät ovat lyhyellä puolella, koska työnhakijoita on yleensä enemmän kuin avoimia työpaikkoja. Lyhyen puolen vastakohta on pitkä puoli. Englanniksi short side (of a market). Katso myös: kysyntäpuoli, tarjontapuoli.
maailmantalouden poliittinen trilemma
Teesi, jonka mukaan globalisaation aikakaudella valtion on todennäköisesti mahdotonta ylläpitää samanaikaisesti talouden tiivistä kansainvälistä integraatiota, kansallista itsemääräämisoikeutta ja demokraattista hallintaa. Trilemman muotoili ensimmäisenä taloustieteilijä Dani Rodrik. Englanniksi trilemma of the world economy.
määrällinen keventäminen
Keskuspankki ostaa arvopapereita alentaakseen niiden korkoa silloin, kun ohjauskorko on nollarajalla eikä perinteinen rahapolitiikka toimi. Englanniksi quantitative easing (QE). Katso myös: nollakorkorajoite.
määrärajoituksiin perustuva ympäristöpolitiikka
Politiikka, jossa ympäristötavoitteisiin pyritään kielloilla, kiintiöllä ja sääntelyllä. Englanniksi quantity-based environmental policy.
mahdollisuuksien joukko
Kaikki tarkasteltavien hyödykkeiden yhdistelmät, jotka päätöksentekijä voi valita omien taloudellisten, fyysisten ja muunlaisten rajoitteidensa puitteissa. Englanniksi feasible set. Katso myös: mahdollisuuksien raja.
mahdollisuuksien raja
Käyrä, jonka pisteet kuvaavat kahdesta hyödykkeestä toisen suurinta mahdollista määrää, kun toisen hyödykkeen määrä tiedetään. Englanniksi feasible frontier. Katso myös: mahdollisuuksien joukko.
maksuhalukkuus
Osoittaa, kuinka paljon henkilö arvostaa tuotetta. Maksuhalukkuutta mittaa maksimisumma, jonka henkilö maksaisi tuotteesta. Englanniksi willingness to pay (WTP). Katso myös: hyväksymishalukkuus.
maksukykyinen
Toimija, jonka nettovarallisuus on positiivinen tai nolla. Esimerkiksi pankki, jonka varat ovat velkoja suuremmat. Englanniksi solvent. Katso myös: maksukyvytön.
maksukyvytön
Toimija on maksukyvytön, jos varojen arvo on velkojen arvoa pienempi. Englanniksi insolvent. Katso myös: maksukykyinen.
maksutase
Maksutaseeseen merkitään kaikki kotimaan ja muun maailman väliset maksusuoritukset. Se jakautuu kolmeen osaan: vaihtotaseeseen, pääomataseeseen ja rahoitustaseeseen. Englanniksi balance of payments.
markkinatasapaino
Markkinatilanne, jossa osto- ja myyntimäärät ja markkinahinta eivät muutu, elleivät kustannukset, preferenssit tai muut markkinaosapuolten käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät muutu. Englanniksi equilibrium (of a market).
markkinavoima
Yrityksen ominaisuus, jonka ansiosta se voi myydä tuotetta monella mahdollisella hinnalla ja pääsee näin hyötymään asemastaan hinnanasettajana (eikä hinnanottajana). Englanniksi market power.
markkinoiden epäonnistuminen
Tilanne, jossa markkinat eivät allokoi resursseja Pareto-tehokkaasti. Englanniksi market failure.
markkinoiden tasapainohinta
Hinta, jolla ei synny liikatarjontaa eikä liikakysyntää. Englanniksi market-clearing price. Katso myös: tasapainotila.
markkinoilletulon kustannukset
Aloituskustannukset myyjän tullessa markkinoille tai toimialalle. Niitä ovat esimerkiksi uusien toimitilojen hankinta ja kalustus, tutkimus ja kehitys, tarvittavat patentit sekä henkilöstön löytäminen ja palkkaaminen. Englanniksi costs of entry.
maturiteettitransformaatio
Pitkäaikaisten lainojen rahoittaminen lyhytaikaisilla talletuksilla. Pankki ottaa vastaan talletuksia, jotka se sitoutuu maksamaan heti tai hyvin nopeasti, ja myöntää niitä vastaan pitkäaikaisia, usein monivuotisia lainoja. Englanniksi maturity transformation. Synonyymi: likviditeettitransformaatio.
mediaaniäänestäjä
Jos äänestäjät on mahdollista järjestää jollakin asteikolla kasvavaan tai laskevaan järjestykseen, mediaaniäänestäjä on järjestyksessä keskimmäinen. Asteikkona voi olla esimerkiksi verotus (matala/korkea verotus) tai ympäristönsuojelu (vähän/paljon suojelua). Jos äänestäjiä on pariton määrä, sellaisia äänestäjiä, jotka haluaisivat asteikon kuvaamaa asiaa vähemmän kuin mediaaniäänestäjä, on yhtä paljon kuin sellaisia, jotka haluaisivat sitä mediaaniäänestäjää enemmän. Englanniksi median voter. Katso myös: mediaaniäänestäjämalli.
mediaaniäänestäjämalli
Yritysten sijoittautumispäätösten taloudellinen malli, jota voi soveltaa kahden kilpailevan puolueen vaalijärjestelmään. Malli kertoo, millaisten ehtojen täyttyessä puolueiden kannattaa vedota mediaaniäänestäjään äänimääränsä maksimoimiseksi. Englanniksi median voter model. Katso myös: mediaaniäänestäjä.
menetelmien reiluus
Arviointi perustuu siihen, miten tulemaan on päädytty, eikä tuleman piirteisiin, kuten eriarvoisuuteen. Englanniksi procedural judgement of fairness. Katso myös: tulemien reiluus.
meriittihyödyke
Tavarat tai palvelut, joiden tulisi olla kaikkien saatavilla maksukykyyn katsomatta.
momentum-kaupankäynti
Osakekaupan strategia, joka perustuu ajatukseen, että uusi tieto kanavoituu osakekursseihin viipeellä, jolloin hinnat korreloivat positiivisesti lyhyellä aikavälillä. Englanniksi momentum trading.
monialainen ammattiliitto
Useita yrityksiä ja toimialoja edustava ammattiliitto, joka huomioi palkankorotusten pitkän aikavälin vaikutukset työpaikkojen syntymiseen koko kansantaloudessa. Englanniksi inclusive trade union.
monopoli
Yritys myy ainoana tuotetta, jolla ei ole läheisiä korvaavia tuotteita. Sanaa käytetään myös markkinoista, joilla on vain yksi myyjä. Englanniksi monopoly. Katso myös: monopolivoima, luonnollinen monopoli.
monopolituotot
Ylituotot, jotka johtuvat kilpailun puutteesta yrityksen tuotteen myynnissä. Englanniksi monopoly rents. Katso myös: taloudellinen voitto.
monopolivoima
Tilanne, jossa yrityksellä on mahdollisuus nostaa hintaansa menettämättä kaikkia asiakkaitaan. Mitä vähemmän läheisiä substituutteja tuotteelle on, sitä suurempi on yrityksen hinnoitteluvoima. Englanniksi: monopoly power. Katso myös: monopoli.
moraalikato
Moraalikadon käsite on peräisin vakuutusyhtiöistä. Kotinsa vakuuttanut saattoi suhtautua huolettomammin tulipalon tai muun kotona sattuvan vahingon riskiin. Vahingon riski oli silloin suurempi kuin ilman vakuutusta. Nykyään moraalikadolla viitataan mihin tahansa vuorovaikutukseen, jossa yhden osapuolen teko vaikuttaa toisen osapuolen voittoon tai hyvinvointiin mutta viimeksi mainittu ei voi vaatia tai kieltää tekoa sopimuksella, koska hänellä ei ole riittävästi tietoa teosta. Moraalikatoa nimitetään myös piilotekojen ongelmaksi. Englanniksi moral hazard. Katso myös: piilotekojen ongelma, epätäydellinen sopimus, ”too big to fail”.
myötäsyklinen
Suhdannesyklin aikaisia kokonaistuotoksen ja työllisyyden muutoksia seuraileva. Englanniksi procyclical. Katso myös: vastasyklinen.
Nash-tasapaino
Strategioiden joukko, jossa jokaisen pelaajan strategia on paras vaste muiden strategioihin. Englanniksi Nash equilibrium.
negatiivinen ulkoisvaikutus
Tuotannon, kulutuksen tai muun taloudellisen päätöksen ulkopuolisiin kohdistuva haitallinen vaikutus, jota ei ole sopimuksessa saatettu kenenkään vastuulle. Englanniksi external cost tai negative externality. Synonyymi: ulkoinen kustannus. Katso myös: ulkoisvaikutus.
negatiiviset skaalaedut
Tilanne, jossa tuotantoprosessin panosten kaksinkertaistaminen kasvattaa tuotoksen alle kaksinkertaiseksi. Englanniksi diseconomies of scale. Synonyymi: laskevat skaalatuotot. Katso myös: skaalaedut.
nettolainananto ulkomaille
Vaihtotaseen mukainen lainananto ja lainanotto. Englanniksi net capital flows. Katso myös: vaihtotase, vaihtotaseen vaje, vaihtotaseen ylijäämä.
nettonykyarvo
Tulevien tulovirtojen nykyarvo vähennettynä tulovirtoihin liittyvien kustannusten nykyarvolla. Englanniksi net present value. Katso myös: nykyarvo.
nettotulot
Bruttotulot vähennettynä arvonalennuksella. Englanniksi net income. Katso myös: tulot, bruttotulot, arvon aleneminen.
nettovarallisuus
Varat vähennettynä veloilla. Englanniksi net worth. Katso myös: tase, oma pääoma.
neuvottelukuilu
Kahden reaalipalkan erotus: sen reaalipalkan, jonka yritykset ovat valmiit maksamaan työntekijöille kannustaakseen heitä työntekoon, ja sen reaalipalkan, joka vastaa yrityksen voiton maksimoivaa voittomarginaalia markkinoiden kilpailutilanteessa. Englanniksi bargaining gap.
neuvotteluvoima
Kyky varmistaa itselleen suuri osuus vuorovaikutuksessa mahdollisesti saatavista ylituotoista. Englanniksi bargaining power.
New Deal -ohjelma
Presidentti Franklin Rooseveltin vuonna 1933 käynnistämä hätäapuohjelma, joka pyrki työllistämään miljoonia ihmisiä. Se loi perustan modernin hyvinvointivaltion sosiaaliturvalle, työmarkkinapolitiikalle ja sääntelylle.
nimelliskorko
Inflaatiokorjaamaton korko. Tämä on se korko, jonka pankit ilmoittavat asiakkailleen. Englanniksi nominal interest rate. Katso myös: reaalikorko, korko.
nimellispalkka
Työstä maksuksi saatu todellinen rahasumma tietyssä valuutassa. Englanniksi nominal wage. Synonyymi: rahapalkka. Katso myös: reaalipalkka.
niukkuus
Hyödykkeestä, jolla on arvoa ja jonka lisäämiseen liittyy vaihtoehtoiskustannus. Englanniksi scarcity.
nollakorkorajoite
Nimelliskorko ei voi olla negatiivinen, joten nolla on alin nimelliskorko, jonka keskuspankki voi asettaa. Englanniksi zero lower bound. Katso myös: määrällinen keventäminen.
nollasummapeli
Peli, jossa parannus yhden pelaajan tuloksessa merkitsee aina toiselle pelaajalle kustannusta. Englanniksi zero sum game.
normaalivoitto
Tilanne, jossa taloudellinen voitto on nolla ja voittoprosentti on yhtä suuri kuin pääoman vaihtoehtoiskustannus. Englanniksi normal profits. Katso myös: taloudellinen voitto, pääoman vaihtoehtoiskustannus.
nykyarvo
Tulevien tulovirtojen tai muiden hyötyjen arvo nyt laskettuna jonkin korkokannan tai henkilökohtaisen diskonttokoron mukaan. Englanniksi present value. Katso myös: nettonykyarvo.
odotettu inflaatio
Näkemys, jonka palkanasettajat ja hinnanasettajat muodostavat seuraavan ajanjakson inflaatiosta. Englanniksi expected inflation. Katso myös: inflaatio.
ohjauskorko
Keskuspankin asettama korko, jolla pankit lainaavat keskuspankkirahaa toisiltaan ja keskuspankilta. Englanniksi policy (interest) rate. Katso myös: reaalikorko, nimelliskorko.
Okunin kerroin
Työttömyysasteen ennustettu prosenttiyksiköissä ilmaistu muutos, joka seuraa yhden prosentin muutoksesta bruttokansantuotteessa. Jos Okunin kerroin on esimerkiksi -0,4, se tarkoittaa, että tuotannon yhden prosenttiyksikön laskun ennustetaan kasvattavan työttömyysastetta 0,4 prosenttiyksikköä. Englanniksi Okun’s coefficient. Katso myös: Okunin laki.
Okunin laki
Empiirisesti todettu yhteys, jonka mukaan bruttokansantuotteen kasvunopeudes korreloi negatiivisesti työttömyysasteen kanssa. Englanniksi Okun’s law. Katso myös: Okunin kerroin.
oligopoli
Markkinat, joilla myyjiä on vähän ja jokaisella myyjällä on siksi markkinavoimaa. Englanniksi oligopoly.
omaisuuserä
Mikä tahansa omaisuus, jolla on arvoa. Taseessa omaisuuseriä sanotaan varoiksi. Englanniksi asset. Katso myös: tase, velka.
oma pääoma
Hankkeen toteuttajan oma panostus hankkeeseen. Oma pääoma näkyy yksilön tai yrityksen taseessa nettovarallisuutena. Englanniksi equity. nettovarallisuus.
omavaraisuusaste
Nettovarallisuus jaettuna varojen summalla. Englanniksi equity ratio.
omistuksen ja johdon erillisyys
Yrityksen toimintamalli, jossa johtajat ovat omistajista erillinen ryhmä. Englanniksi separation of ownership and control.
omistusoikeudet
Omaisuuden laillinen suoja, joka käsittää oikeuden estää muita käyttämästä omaisuutta, saada omaisuuden tuottama etu ja myydä omaisuus. Englanniksi property rights.
osake
Yrityksen omistusosuus, jolla voi käydä kauppaa. Osakkeen omistajalla on oikeus saada osansa yrityksen voitosta ja hyötyä yrityksen omaisuuden arvon noususta. Englanniksi share.
osakkeen substanssiarvo
Osakkeen hinta, joka perustuu arvioituun tulevaan tulokseen ja riskitasoon. Englanniksi fundamental value.
osallistumisaste
Työvoiman ja työikäisen väestön suhdeluku. Englanniksi participation rate. Katso myös: työvoima, työikäinen väestö.
osista kokonaisuuteen ‑virhepäätelmä
Sen perusteella, että jokin pätee osiin (kuten kotitalouteen), päätellään virheellisesti, että se pätee myös kokonaisuuteen (tässä tapauksessa kokonaistalouteen). Englanniksi fallacy of composition. Katso myös: säästämisen paradoksi.
ostovoimapariteetti (PPP)
Ostovoimapariteetti on tilastollinen korjaus, jonka avulla voidaan vertailla, miten paljon eri maissa saa kansallisella valuutalla. Englanniksi purchasing power parity. Katso myös: kiinteät hinnat.
päämies-agenttisuhde
Suhde, jossa toinen osapuoli eli päämies odottaa toiselta osapuolelta eli agentilta tiettyjä toimia tai omalta kannaltaan toivottavia ominaisuuksia, joista ei kuitenkaan voi sopia sitovasti ja joiden toteutumista ei voi taata eikä vaatia oikeudessa. Englanniksi principal-agent relationship. Katso myös: epätäydellinen sopimus. Synonyymi: päämies-agenttiongelma.
pääoman vaihtoehtoiskustannus
Tulo, jonka sijoittaja olisi saanut sijoittamalla pääoman muualle. Englanniksi opportunity cost of capital.
pääomavaltainen
Tuotantoprosessi, jossa hyödynnetään enemmän investointihyödykkeitä (kuten koneita ja laitteita) kuin työtä ja muita panoksia. Englanniksi capital-intensive. Katso myös: työvoimavaltainen.
päästökauppa
Ympäristöpolitiikan väline, jossa asetetaan päästöille määrärajoitus eli päästökatto ja lasketaan liikkeeseen sitä vastaava määrä markkinoilla vaihdettavia päästöoikeuksia. Päästökauppa yhdistää päästöjen määrärajoitukset ja hintaohjauksen, jolla ympäristöä kuormittavalle toiminnalle luodaan kustannus. Englanniksi cap and trade.
päästövähennyspolitiikka
Ympäristöhaitan vähentämiseen tähtäävä politiikka. Englanniksi abatement policy. Katso myös: päästövähennystoimet.
päästövähennysten rajatuottavuus
Päästövähennysten kustannusten ja terveemmän ympäristön välinen rajamuunnossuhde. Päästövähennysten rajatuottavuus on yhtä suuri kuin mahdollisuuksien rajan kulmakerroin. Englanniksi marginal productivity of abatement expenditures. Katso myös: rajamuunnossuhde, mahdollisuuksien raja.
päästövähennystoimet
Ympäristöhaittojen vähentämiseen tai korjaamiseen tähtäävät toimenpiteet. Englanniksi abatement.
pakkolunastusriski
Todennäköisyys, että valtio tai muu toimija vie omaisuutta omistajalta. Englanniksi expropriation risk.
pakkomyynti
Omaisuuden myynti erittäin halvalla myyjän rahantarpeen vuoksi. Englanniksi fire sale.
paljastetut preferenssit
Preferenssit, jotka selvitetään havainnoimalla yksilön toimintaa ja päättelemällä havainnoista toiminnan motiivit (preferenssit). Englanniksi revealed preferences.
palkanasetantakäyrä
Määrää reaalipalkan, joka työntekijöille on maksettava kullakin talouden työllisyystasolla, jotta heillä olisi kannustin panostaa työhönsä. Englanniksi wage-setting curve.
palkka-hintakierre
Palkka-hintakierre käynnistyy, jos palkkojen nousua seuraa hintatason nousu, jonka seurauksena palkat nousevat taas ja niin edelleen. Kierre voi alkaa myös hintatason noususta. Englanniksi wage-price spiral.
palkkainflaatio
Nimellispalkan kasvu. Mitataan tavallisesti vuosittain. Englanniksi wage inflation. Katso myös: nimellispalkka.
palkkatyö
Järjestelmä, jossa tuottajille maksetaan heidän työnantajalle työskentelemästään ajasta. Englanniksi wage labour.
pankin pelastaminen
Valtio ostaa osuuden pankista tai pitää muilla keinoilla pankin pystyssä. Englanniksi bank bailout.
pankki
Yritys, joka myöntää luottoja ja luo samalla rahaa pankkitalletuksina. Englanniksi commercial bank.
pankkiraha
Raha, jota pankit luovat myöntäessään lainoja yrityksille ja kotitalouksille. Tallettajien pankkitileillä olevien varojen kokonaismäärä. Englanniksi bank money.
paras vaste
Peliteoriassa strategia, joka tuottaa pelaajalle parhaan tuloksen, kun otetaan huomioon muiden pelaajien strategiat. Englanniksi best response.
Pareto-dominoiva
Allokaatio A Pareto-dominoi allokaatiota B, jos ainakin yksi osapuoli saa allokaatiosta A enemmän hyötyä kuin allokaatiosta B eikä kenenkään hyöty vähene. Englanniksi Pareto dominant. Katso myös: Pareto-tehokas.
Pareto-kriteeri
Pareto-kriteerin mukaan allokaation pitää olla Pareto-tehokas. Englanniksi Pareto criterion. Katso myös: Pareto-dominoiva.
Pareto-parannus
Muutos, joka hyödyttää ainakin yhtä henkilöä kenenkään muun hyötyä vähentämättä. Englanniksi Pareto improvement. Katso myös: Pareto-dominoiva.
Pareto-tehokas
Allokaatio on Pareto-tehokas, jos sille ei ole sellaista teknisesti mahdollista vaihtoehtoa, joka parantaisi ainakin yhden henkilön asemaa huonontamatta kenenkään muun asemaa. Englanniksi pareto efficient.
Pareto-tehokkuuskäyrä
Kaikkien Pareto-tehokkaiden vaihtoehtojen joukko. Käyrää sanotaan myös sopimuskäyräksi, vaikkei sopimusta aina ole. Tässä aineistossa puhutaan Pareto-tehokkuuskäyrästä. Englanniksi Pareto efficiency curve. Katso myös: Pareto-tehokas.
patentti
Määräaikainen yksinoikeus ideaan tai keksintöön. Patentin suoja-aikana muut eivät saa hyödyntää ideaa tai keksintöä. Englanniksi patent.
peli
Strategisen päätöstilanteen malli, joka kuvaa pelaajat, mahdolliset strategiat, pelaajien tiedon ja pelaajien tulokset. Englanniksi game. Katso myös: peliteoria.
peliteoria
Matematiikan ala, joka tutkii strategisia päätöstilanteita. Strategisessa päätöstilanteessa päätöksentekijät tietävät, että heidän tuloksensa riippuu kaikkien toimista. Englanniksi game theory. Katso myös: peli.
perusjäämä
Julkisen talouden vaje (tulot vähennettyinä menoilla) ennen julkisen velan korkomenoja. Englanniksi primary deficit. Katso myös: julkisyhteisöjen velka.
Phillips-käyrä
Inflaatiovauhdin ja työttömyysasteen käänteinen suhde. Englanniksi Phillips curve.
pienin hyväksyttävä tarjous
Ultimatum-pelissä pienin tarjous, jota vastaaja ei hylkää. Käsitettä käytetään neuvottelutilanteissa tarkoittamaan heikointa tarjousta, jonka osapuoli on valmis hyväksymään. Englanniksi minimum acceptable offer.
Pigou-tuki
Valtion tuki positiivisia ulkoisvaikutuksia tuottavalle toiminnalle, kuten perustutkimukselle. Englanniksi Pigouvian subsidy.
Pigou-vero
Negatiivisia ulkoisvaikutuksia tuottavasta toiminnasta kannettava vero, jonka tavoitteena on korjata markkinoiden tehoton tulema. Tunnetaan myös haittaverona. Englanniksi Pigouvian tax. Katso myös: ulkoisvaikutus, Pigou-tuki.
piilo-ominaisuuksien ongelma
Jokin vaihdannan osapuolen (tai hyödykkeen) ominaisuus ei ole muiden osapuolten tiedossa. Esimerkiksi sairausvakuutuksen ostaja tietää oman terveydentilansa mutta vakuutusyhtiö ei tiedä. Englanniksi problem of hidden attributes. Synonyymi: haitallinen valikoituminen. Katso myös: piilotekojen ongelma.
piiloteko
Vaihdannan osapuolen toimintaa, josta toinen osapuoli ei tiedä tai jota se ei voi varmentaa. Esimerkiksi työnantaja ei tiedä (tai ei voi varmentaa) työntekijänsä todellista työpanosta. Englanniksi hidden actions. Synonyymi: moraalikato. Katso myös: piilo-ominaisuuksien ongelma.
piilotekojen ongelma
Esiintyy, kun vaihdannan yhden osapuolen teko ei ole toisen tiedossa tai varmennettavissa. Esimerkiksi työnantaja ei voi tietää (tai varmentaa), miten ahkerasti hänen palkkaamansa työntekijä tekee työtä. Englanniksi problem of hidden actions. Synonyymi: moraalikato.
pitkä aikaväli (mallista)
Käsite ei tarkoita ajanjaksoa vaan sitä, mitkä muuttujat ovat eksogeenisia. Esimerkiksi pitkän aikavälin kustannuskäyrä tarkoittaa kustannustasoa, joka toteutuu silloin, kun yritys pystyy sopeuttamaan kaikki panoksensa investointihyödykkeet mukaan luettuina, mutta teknologia ja talouden instituutiot määräytyvät eksogeenisesti. Englanniksi long run. Katso myös: teknologia, instituutio, lyhyt aikaväli (mallista), keskipitkä aikaväli (mallista).
pitkän aikavälin tasapaino
Tasapaino, joka syntyy, kun lyhyellä aikavälillä vakioiset muuttujat (esimerkiksi yritysten määrä) vaihtelevat ajan oloon talouden toimijoiden mukautuessa uuteen tilanteeseen. Englanniksi long-run equilibrium.
poliittinen järjestelmä
Poliittinen järjestelmä määrittää, miten maan hallitsijat ja päätöksentekijät valitaan ja miten he tekevät ja toteuttavat kansalaisiin tai kansalaisten enemmistöön vaikuttavia päätöksiä. Englanniksi political system.
poliittinen vastuu
Politiikan mekanismien avulla toteutuva vastuu. Poliittisen vastuun mekanismeihin kuuluvat vaalit, vaaleilla valitun hallituksen harjoittama valvonta ja kansalaiskuulemiset päätösten vaikutuksista. Englanniksi political accountability. Katso myös: taloudellinen vastuu.
poliittinen ylituotto
Maksu tai muu etuus, joka on parempi kuin päätöksentekijän toiseksi paras vaihtoehto (reservaatio-optio) ja johtuu päätöksentekijän poliittisesta asemasta. Reservaatio-optio tarkoittaa tässä tapauksessa tilannetta, jossa päätöksentekijä olisi ilman etuoikeutettua poliittista asemaansa. Englanniksi political rents. Katso myös: ylituotto.
poliittiset instituutiot
Pelisäännöt, jotka määräävät, kenellä on valta yhteiskunnassa ja miten sitä käytetään. Englanniksi political institutions.
positiivinen ulkoisvaikutus
Tuotannon, kulutuksen tai muun taloudellisen päätöksen ulkopuolisiin kohdistuva myönteinen vaikutus, jota ei ole sopimuksessa osoitettu kenenkään eduksi. Englanniksi external benefit tai positive externality. Katso myös: ulkoisvaikutus.
preferenssit
Preferenssit kuvaavat mahdollisten lopputulosten hyötyä tai kustannusta yksilön näkökulmasta. Englanniksi preferences.
progressiivinen politiikka
Meno tai tulonsiirto, joka lisää köyhien kotitalouksien tuloja prosenttimääräisesti enemmän kuin rikkaiden. Englanniksi progressive policy. Katso myös: regressiivinen politiikka.
prosessi-innovaatio
Innovaatio, jonka ansiosta innovoija voi tuottaa tavaran tai palvelun kilpailijoitaan halvemmalla. Englanniksi process innovation.
protektionistinen politiikka
Valtion toimet kaupankäynnin ja etenkin tuonnin rajoittamiseksi. Toimien tarkoituksena on suojella paikallisia toimialoja ulkomaiden kilpailulta. Protektionistisen politiikan keinoja ovat esimerkiksi tuontitavaroiden verotus tai tuontikiintiöt. Englanniksi protectionist policy.
puhdas kärsimättömyys
On ominaista henkilölle, joka arvostaa enemmän kulutuksen lisäystä nyt kuin kulutuksen lisäystä myöhemmin, kun kulutuksen määrä on kumpanakin hetkenä sama. Puhtaan kärsimättömästi toimiva ihminen arvostaa tulevaa kulutusta vähemmän kuin nykyistä lyhytnäköisyyden, tahdonvoiman puutteen tai jonkin muun syyn takia. Englanniksi pure impatience.
puuttuvat markkinat
Markkinat, joilla olisi mahdollisuus molemminpuolista hyötyä toteuttavaan vaihdantaan, mutta vaihdanta ei toteudu epäsymmetrisen informaation takia tai siksi, ettei olennaista tietoa voi varmistaa. Englanniksi missing markets.
raaka-aineet
Hyödykkeitä, joilla käydään kauppaa osakkeiden tapaan. Niihin kuuluvat muun muassa öljy ja kaasu; kulta, hopea ja eräät muut metallit; sekä eräät maataloustuotteet, kuten kahvi ja sokeri. Englanniksi commodities.
radikaali innovaatio
Radikaali innovaatio on upouusi idea tai teknologia, jota ei ole aiemmin ollut saatavilla. Englanniksi radical innovation.
raha
Raha on vaihdon väline. Se koostuu seteleistä, pankkitalletuksista ja kaikesta muusta, mikä kelpaa tavaroiden ja palveluiden maksuksi sillä perusteella, että muutkin käyttävät sitä samaan tarkoitukseen. Syy-seuraussuhde on tärkeä, sillä se osoittaa, että rahavaihdanta poikkeaa vaihtokaupasta, jossa tavaroita vaihdetaan tavaroihin ilman rahaa. Englanniksi money.
rahalähetykset
Rahat, joita kansainväliset siirtotyöläiset lähettävät kotimaassaan asuville sukulaisilleen tai muille henkilöille. Rahalähetykset muodostavat merkittävän kansainvälisen pääomavirran maissa, joista muuttaa tai joihin saapuu paljon siirtotyöläisiä. Englanniksi remittances.
rahaperusta
Kotitalouksien, yritysten ja pankkien hallussa oleva käteinen ja pankkien keskuspankkiin tekemät talletukset eli reservitalletukset. Englanniksi money base.
rahapolitiikka
Keskuspankin tai valtion toimet, joiden tavoitteena on vaikuttaa taloudelliseen toimeliaisuuteen säätelemällä korkokantoja tai omaisuuserien hintoja. Englanniksi monetary policy. Katso myös: määrällinen keventäminen.
rahoitusakseleraattori
Mekanismi, joka kasvattaa yritysten ja kotitalouksien lainanottokykyä sitä mukaa kuin niiden pankille tai muulle lainanantajalle vakuutena antaman asunnon arvo kasvaa. Englanniksi financial accelerator.
rahoitusalan sääntelyn purkaminen
Politiikka, joka esimerkiksi lisää pankkien ja muiden rahoituslaitosten vapauksia arvopapereiden myynnissä. Englanniksi financial deregulation.
rajahintatoimeksianto
Ostajan tai myyjän ilmoittama omaisuuserän hinnan ja määrän yhdistelmä, jolla kaupan voi toteuttaa. Englanniksi limit order.
rajahyöty
Tietyn muuttujan yhdestä lisäyksiköstä koituva lisähyöty. Englanniksi marginal utility.
rajakulutusalttius (MPC)
Kulutuksen muutos, kun käytettävissä olevat tulot muuttuvat yhdellä yksiköllä. Englanniksi marginal propensity to consume.
rajakustannus
Yhden lisäyksikön tuottamisen vaikutus kokonaiskustannuksiin. Rajakustannus vastaa jokaisessa pisteessä kokonaiskustannusfunktion kulmakerrointa. Englanniksi marginal cost (MC)
rajamuunnossuhde
Se hyödykkeen määrä, josta päätöksentekijän on luovuttava saadakseen yhden yksikön lisää toista hyödykettä. Rajamuunnossuhde on mahdollisuuksien rajan kulmakerroin. Englanniksi marginal rate of transformation (MRT). Katso myös: rajasubstituutiosuhde.
rajamuunnossuhde (marginal rate of transformation, MRT)
Se määrä jotain hyödykettä, joka on uhrattava, jotta saa yhden lisäyksikön toista hyödykettä. Rajamuunnossuhde on kaikissa pisteissä yhtä suuri kuin mahdollisuuksien rajan kulmakerroin. Katso myös: rajasubstituutiosuhde.
rajasubstituutiosuhde
Kuvaa sitä, missä suhteessa päätöksentekijä on valmis vaihtamaan yhtä hyödykettä toiseen. Rajasubstituutiosuhde on samahyötykäyrän kulmakerroin. Englanniksi marginal rate of substitution (MRS). Katso myös: rajamuunnossuhde.
rajasubstituutiosuhde (marginal rate of substitution, MRS)
Vaihtosuhde, jolla henkilö on valmis vaihtamaan kahta hyödykettä keskenään. Rajasubstituutiosuhde on kaikissa pisteissä yhtä suuri kuin samahyötykäyrän kulmakerroin. Katso myös: rajamuunnossuhde.
rajatulo
Tulojen lisäys, joka saadaan, kun määrä kasvaa arvosta Q arvoon Q + 1. Englanniksi marginal revenue (MR).
rajatuontialttius
Kokonaistulojen muutoksesta johtuva kokonaistuonnin muutos. Englanniksi marginal propensity to import.
rajatuotos
Tuotoksen lisäys, joka saadaan lisäämällä jonkin panoksen määrää yhdellä yksiköllä, kun muiden panosten määrä pysyy ennallaan. Englanniksi marginal product.
rajoitettu optimointiongelma
Valintaongelma, jossa päätöksentekijä valitsee yhden tai useamman muuttujan arvon saavuttaakseen tavoitteensa, kun häntä koskee jokin rajoite, joka määrää mahdollisuuksien joukon. Tavoite voi olla esimerkiksi voiton maksimointi ja rajoite kysyntäkäyrä. Englanniksi constrained optimisation problem.
rajoitetun valinnan ongelma
Tilanne, jossa yksilö pyrkii omalta kannaltaan parhaaseen lopputulokseen preferenssiensä mukaisesti niukkuuden oloissa, kun häntä koskevat tietyt rajoitteet. Englanniksi constrained choice problem. Katso myös: rajoitettu optimointiongelma.
reaalikorko
Inflaatiokorjattu korko eli nimelliskorko vähennettynä inflaatiovauhdilla. Kertoo, kuinka paljon hyödykekoria saa tulevaisuudessa, jos nyt jättää yhden yksikön hyödykekoria hankkimatta. Englanniksi real interest rate. Katso myös: nimelliskorko, korko.
reaalipalkka
Nimellispalkka, jossa on huomioitu hintojen ajallinen vaihtelu. Reaalipalkka mittaa, miten paljon tavaroita ja palveluita työntekijä voi palkallaan ostaa. Englanniksi real wage. Katso myös: nimellispalkka.
regressiivinen politiikka
Meno tai tulonsiirto, joka lisää rikkaampien kotitalouksien tuloja prosenttimääräisesti enemmän kuin köyhien. Englanniksi regressive policy. Katso myös: progressiivinen politiikka.
regressiosuora
Havaintojoukkoon parhaiten sopiva suora. Englanniksi regression line.
reiluus
Yksilön oikeudenmukaisuuskäsitykseen perustuva mittapuu, jolla hän arvioi hyödyn tai haitan jakautumista. Englanniksi fairness.
reservaatiohinta
Alin hinta, jolla joku on halukas myymään hyödykkeen. (Myyjän reservaatio-optio eli varavaihtoehto on pitää hyödyke itse.) Englanniksi reservation price. Katso myös: reservaatio-optio.
reservaatio-optio
Toiseksi paras vaihtoehto kaikkien mahdollisten vaihtoehtojen joukosta. Englanniksi reservation option. Synonyymi: varavaihtoehto. Katso myös: reservaatiohinta.
reservaatio-option samahyötykäyrä
Käyrä, jolle kuuluvat yhdistelmät (allokaatiot) ovat yhtä arvokkaita kuin reservaatio-optio. Englanniksi reservation indifference curve.
reservaatiopalkka
Se, mitä työntekijä saisi toisesta työpaikasta taikka työttömyyskorvauksesta tai vastaavasta tuesta, jos hänellä ei olisi nykyistä työpaikkaansa. Englanniksi reservation wage.
reservi (luonnonvaran)
Luonnonvaran määrä, joka on taloudellisesti mahdollista ottaa käyttöön olemassa olevalla teknologialla. Englanniksi natural resource reserves. Katso myös: kokonaisresurssi (luonnonvaran).
ryhmäsidonnainen eriarvoisuus
Tiettyä ominaisuutta edustavat yksilöt nähdään ensisijaisesti jonkin ryhmän jäsenenä. Leimaavana ryhmäpiirteenä voi olla esimerkiksi etninen tausta, kotimaa, kasti, sukupuoli tai uskonto. Englanniksi categorical inequality.
ryhmävakuuttaminen
Kotitaloudet säästävät ryhmänä yhteiseen kassaan, jonka turvin ryhmään kuuluva kotitalous voi pitää kulutuksensa ennallaan, jos sen tulot vähenevät tai menot kasvavat tilapäisesti. Englanniksi co-insurance.
säännöstellyt tuotteet
Tuotteet, jotka allokoidaan ostajille muutoin kuin hinnan perusteella, esimerkiksi jonottamalla tai arpomalla. Englanniksi rationed goods.
säästäminen
Kun kulutusmenot ovat nettotuloja pienemmät, tapahtuu säästämistä ja varallisuus kasvaa. Englanniksi saving. Katso myös: varallisuus.
säästämisen paradoksi
Yksilö voi kartuttaa säästöjään kuluttamalla vähemmän, mutta jos kaikki kuluttavat vähemmän, kokonaissäästäminen voi päinvastoin vähetä. Säästämispyrkimys raukeaa tyhjiin, elleivät myös investoinnit tai jokin muu kokonaiskysynnän osatekijä, kuten julkiset menot tavaroihin ja palveluihin, lisäänny. Ellei tällaista kasvua tule, kokonaiskysyntä ja tuotos laskevat, jolloin todellinen säästämisen taso ei nouse. Englanniksi paradox of thrift.
säästökuuri
Politiikka, joka pyrkii tasapainottamaan valtion budjettia taantumassa lisäämällä säästämistä. Englanniksi austerity. Katso myös: säästämisen paradoksi.
saastuttaja maksaa -periaate
Ympäristöpolitiikan ohjenuora, jonka mukaan muille ympäristöhaittaa aiheuttavat toimijat tulisi panna maksamaan toimintansa seurauksista esimerkiksi verottamalla. Englanniksi polluter pays principle.
samahyötykäyrä
Samahyötykäyrä kuvaa hyödykeyhdistelmiä, jotka tuottavat yksilölle tietyn hyödyn. Sitä nimitetään myös indifferenssikäyräksi. Englanniksi indifference curve.
samakokonaishyötykäyrä
Kuvaa niitä innovaation todennäköisyyden sekä innovaation yhteiskunnalle tuottaman hyödyn yhdistelmiä, joiden kokonaishyöty on sama. Englanniksi isototal benefits curve.
samakustannussuora
Samakustannussuora kuvaa kaikkia eri yhdistelmiä, joiden kokonaiskustannus on sama. Englanniksi isocost line.
samanaikainen peli
Peli, jossa pelaajat valitsevat strategiansa samaan aikaan. Samanaikaisiin peleihin kuuluu esimerkiksi vangin dilemma. Englanniksi simultaneous game. Katso myös: vaiheittainen peli.
schumpeterilainen tuotto
Toinen nimitys innovaatiotuotoille. Englanniksi Schumpeterian rent. Synonyymi: innovaatiotuotot.
skaalaedut
Skaalaetuja eli mittakaavahyötyjä saadaan, kun tuotantoprosessin panosten kaksinkertaistaminen kasvattaa tuotoksen yli kaksinkertaiseksi. Yrityksen keskimääräisten kustannusten pitkän aikavälin kehitys riippuu tuotannon skaalatuotoista ja siitä, miten mittakaava vaikuttaa yrityksen panoksista maksamiin hintoihin. Englanniksi economies of scale. Synonyymi: kasvavat skaalatuotot. Katso myös: negatiiviset skaalaedut.
sodanjälkeinen konsensus
Työnantajien, valtion ja ammattiliittojen epävirallinen kolmikantasopimus, joka sai eri maissa eri muotoja. Konsensus mahdollisti kehittyneiden maiden nopean talouskasvun 1940-luvun lopusta 1970-luvun alkuun. Ammattiliitot hyväksyivät kapitalistisen talouden perusinstituutiot eivätkä vastustaneet teknologisia muutoksia, kunhan työttömyys pysyi pienenä, ammattiliittoihin ja järjestäytymiseen suhtauduttiin myönteisesti ja reaalitulot nousivat tuottavuuden kasvun mukana. Englanniksi postwar accord.
sokki
Eksogeeninen eli mallin ulkopuolinen muutos joissakin mallin perustekijöissä. Englanniksi shock.
sopeutumisviive
Aika, joka kuluu työmarkkinaolosuhteiden ulkoisesta muutoksesta siihen, että talous siirtyy lähelle uutta tasapainotilaa. Englanniksi adjustment gap.
sopimus
Oikeudellinen asiakirja tai yhteinen päätös, joka määrittelee, mitä osapuolten pitää tehdä. Englanniksi contract.
sosiaalinen normi
Ryhmän enemmistön käsitys siitä, miten yksilön tulisi toimia tietyssä tilanteessa, kun hänen toimensa vaikuttavat muihin. Englanniksi social norm.
sosiaaliset preferenssit
Yksilöllä on sosiaaliset preferenssit, jos hän antaa arvoa muiden tulokselle, vaikka hänen oma tuloksensa pienenisi sen seurauksena. Englanniksi social preferences.
sosiaalivakuutus
Verovaroin rahoitetut menot, jotka suojaavat taloudellisilta riskeiltä, kuten sairauden tai työttömyyden aiheuttamilta tulonmenetyksiltä, ja mahdollistavat tulojen tasaamisen läpi elämän. Englanniksi social insurance. Katso myös: ryhmävakuuttaminen.
spekulaatio
Omaisuuserien kauppa, jonka tarkoituksena on hyötyä ennakoidusta hinnanmuutoksesta. Englanniksi speculation.
spekulatiivinen rahoitus
Rahoitusstrategia, jossa yritykset maksavat lainojen korot kassavirrastaan mutteivät pysty kattamaan sillä lainan pääomaa. Yritysten täytyy silloin jälleenrahoittaa velkojaan laskemalla liikkeeseen uutta velkaa erääntyvän velan maksamiseksi. Hyman Minsky käytti spekulatiivisen rahoituksen nimitystä rahoituskriisiteoriassaan. Englanniksi speculative finance. Katso myös: hedge-rahoitus.
stagflaatio
Korkea inflaatio yhdessä korkean työttömyyden kanssa. Englanniksi stagflation.
strategia
Toimi tai toimien sarja, jonka yksilö voi valita, kun hän tiedostaa oman tuloksensa ja muiden tulosten välisen riippuvuuden. Tulemat riippuvat yksilön omien toimien lisäksi myös muiden toimista. Englanniksi strategy.
strateginen päätöstilanne
Päätöstilanne, jossa osapuolet tiedostavat, että heidän toimensa vaikuttavat muihin ja muiden toimet heihin. Englanniksi strategic interaction.
strategiset komplementit
Toiminnat A ja B ovat strategiset komplementit, jos toiminnan A vilkastuminen kasvattaa toiminnan B tuottamaa hyötyä ja toiminnan B vilkastuminen kasvattaa toiminnan A tuottamaa hyötyä. Englanniksi strategic complements.
subprime-laina
Korkean riskin asiakkaalle annettu asuntolaina. Asiakkaalla voi olla takanaan konkurssi ja maksuhäiriöitä. Englanniksi subprime mortgage. Katso myös: subprime-velallinen.
subprime-velallinen
Lainanhakija, jonka luottokelpoisuus on heikko ja luottoriski suuri. Englanniksi subprime borrower. Katso myös: subprime-laina.
substituutiovaikutus
Vaikutus, joka johtuu vain hinnan tai vaihtoehtoiskustannuksen muutoksista uudella hyödyn tasolla. Englanniksi substitution effect.
substituutit
Hyödykkeet ovat substituutit, jos toisen hyödykkeen hinnannousu johtaa toisen hyödykkeen kysynnän kasvuun. Englanniksi substitutes. Katso myös: komplementit.
suhdannesykli
Toisiaan seuraavat nopean ja hitaan tai jopa negatiivisen talouskasvun vaiheet. Suhdannesyklin aikana talous siirtyy noususuhdanteesta taantumaan ja sitten uuteen noususuhdanteeseen. Englanniksi business cycle. Katso myös: lyhyen aikavälin tasapaino.
suhdannetyöttömyys
Tasapainotyöttömyyden ylittävä työttömyyden lisäys, joka johtuu taloussuhdanteen aiheuttamasta kokonaiskysynnän laskusta. Englanniksi cyclical unemployment. Katso myös: tasapainotyöttömyys.
suhteellinen etu
Henkilöllä tai maalla on suhteellinen etu hyödykkeen tuotannossa, jos yhden lisäyksikön tuotantokustannukset verrattuna toisen hyödykkeen kustannuksiin ovat pienemmät kuin jollain toisella henkilöllä tai maalla samojen hyödykkeiden tuotannossa. Englanniksi comparative advantage. Katso myös: absoluuttinen etu.
suhteellinen hinta
Yhden tavaran tai palvelun hinta verrattuna toiseen. Suhteellinen hinta ilmaistaan yleensä suhdelukuna. Englanniksi relative price.
suuri lama
1930-luvun ajanjakso, jona tuotos ja työllisyys supistuivat jyrkästi monissa maissa. Englanniksi Great Depression.
suuri taantuma
Vuoden 2008 finanssikriisiä seurannut pitkittynyt taantuma. Englanniksi great recession.
suuri vakaantuminen
Viittaa 1980-luvulta vuoden 2008 finanssikriisiin kestäneeseen kauteen, jolloin kokonaistuotos vaihteli kehittyneissä talouksissa vain vähän. Termiä ehdottivat taloustieteilijät James Stock ja Mark Watson, ja sen toi yleiseen käyttöön Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Ben Bernanke. Englanniksi great moderation.
syklitön
Vailla yhteyttä suhdannesyklin aikaisiin kokonaistuotoksen ja työllisyyden muutoksiin. Englanniksi acyclical.
syrjäytysvaikutus
Käsitettä käytetään tässä aineistossa kahdessa eri merkityksessä. Ensimmäisessä merkityksessään se viittaa haitallisiin seurauksiin, joita syntyy, kun taloudelliset motiivit syrjäyttävät eettiset ja muunlaiset motiivit. Taloudellisen käyttäytymisen tutkimuksessa taloudelliset kannustimet saattavat syrjäyttää esimerkiksi sosiaaliset preferenssit. Toisessa merkityksessään käsite viittaa siihen, että julkisten menojen lisäys supistaa yksityistä kulutusta. Tämä syrjäytysvaikutus on todennäköinen esimerkiksi silloin, kun talouden kapasiteetti on kokonaan käytössä tai kun elvyttävä finanssipolitiikka johtaa korkotason nousuun. Englanniksi crowding out.
systeeminen riski
Riski, joka uhkaa koko rahoitusjärjestelmää. Englanniksi systemic risk.
systemaattinen riski
Riski, joka koskee kaikkia markkinoilla vaihdettavia omaisuuseriä. Systemaattiselta riskiltä ei voi suojautua sijoittamalla useisiin erilaisiin omaisuuseriin. Englanniksi systematic risk. Synonyymi: markkinariski.
syy-seuraussuhde
Kahden muuttujan välillä on syy-seuraussuhde, jos voidaan osoittaa, että yhden muuttujan muutos aiheuttaa muutoksen toisessa. Syy-seuraussuhde eroaa korrelaatiosta, joka tarkoittaa, että kaksi muuttujaa muuttuvat yhdessä. Syy-seuraussuhteeseen sisältyy myös yhdessä muuttumisen selittävä mekanismi, joten se on korrelaatiota rajoittavampi käsite. Englanniksi causality. Katso myös: luonnollinen koe, korrelaatio.
tahdon heikkous
Suunnitellusta tai tavoitellusta toimintamallista poikkeaminen, joka aiheuttaa myöhemmin katumusta: esimerkiksi terveellisestä ruokavaliosta lipsuminen tai muun tavoitteen uhraaminen välittömän mielihyvän eteen. Tahdon heikkous on eri asia kuin kärsimättömyys: kärsimättömyys voi myös johtaa välittömän mielihyvän suosimiseen, mutta kärsimätön toiminta ei välttämättä kaduta jälkikäteen. Englanniksi weakness of will.
talletuspako
Tallettajat nostavat varoja pankista, koska he pelkäävät pankin joutuvan vararikkoon ja jättävän maksamatta velkansa tallettajille. Englanniksi bank run.
taloudellinen kustannus
Kulun (rahanmenon) ja vaihtoehtoiskustannusten summa. Englanniksi economic cost.
taloudellinen vastuu
Talouden mekanismien avulla toteutuva vastuu. Taloudellisen vastuun mekanismeihin kuuluu yritysten tai muiden organisaatioiden kilpailu: jos yritys toimii kilpailussa muista piittaamattomasti, sen voitot pienenevät tai se joutuu konkurssiin. Englanniksi economic accountability. Katso myös: poliittinen vastuu.
taloudellinen voitto
Yrityksen tulot vähennettynä kokonaiskustannuksilla (mukaan luettuna pääoman vaihtoehtoiskustannus). Englanniksi economic profit.
taloudellisesti mahdollinen
Politiikkatoimi, jonka toivottu tulema on Nash-tasapaino, jolloin yksityiset taloustoimijat eivät toimillaan kumoa sen toivottuja seurauksia. Englanniksi economically feasible.
taloudellisten erojen periytyminen
Prosessit, joiden vaikutuksesta lasten taloudellinen aikuisiällä on samankaltainen kuin heidän vanhemmillaan. Englanniksi intergenerational transmission of economic differences. Katso myös: ylisukupolvinen jousto, ylisukupolvinen sosiaalinen liikkuvuus.
talousjärjestelmä
Instituutiot, jotka sääntelevät tavaroiden ja palveluiden tuottamista ja jakelua koko taloudessa. Menneisiin ja nykyisiin talousjärjestelmiin kuuluu: suunnitelmatalous (esim. Neuvostoliitto 1900-luvulla), feudalismi (esim. suuri osa Eurooppaa keskiajan alkupuolella), orjatalous (esim. Yhdysvaltain etelävaltiot ja Karibian plantaasitaloudet ennen orjuudesta luopumista 1800-luvulla) ja kapitalismi (suurin osa nykyisistä maailman talouksista). Englanniksi economic system.
(talous)taantuma
Yhdysvaltalaisen taloustutkimuslaitoksen National Bureau of Economic Researchin määritelmän mukaan taantumassa tuotanto supistuu. Taantuma päättyy, kun talous alkaa jälleen kasvaa. Taantuma on määritelty myös niin, että tuotanto jää jälkeen normaalitasostaan (talous voi silti kasvaa). Taantuma päättyy, kun tuotanto on saavuttanut normaalin tasonsa. Tämän määritelmän pulmana on, että ”normaali taso” on subjektiivinen käsite. Englanniksi recession.
taloustiede
Tieteenala, joka tutkii, miten ihmiset hankkivat elantonsa vuorovaikutuksessa keskenään ja ympäristönsä kanssa ja miten tämä vuorovaikutus muuttuu ajan oloon. Englanniksi economics.
tangentti
Käyrän tangentti pisteessä x on suora, joka sivuaa käyrää pisteessä x muttei leikkaa sitä. Englanniksi tangent.
tariffi
Tuontitavarasta perittävä vero. Englanniksi tariff.
tarjontakäyrä
Käyrä, joka osoittaa, montako yksikköä kullakin hinnalla tuotetaan. Markkinoiden tarjontakäyrä kertoo kokonaismäärän, jonka kaikki yritykset yhteensä tuottaisivat tietyllä hinnalla. Englanniksi supply curve.
tarjontapuolen keinot
Talouspoliittinen linja, joka pyrkii parantamaan talouden toimintaa lisäämällä tuottavuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä supistamalla verojen jälkeisiä voittoja ja tuotantokustannuksia. Politiikkatoimia ovat esimerkiksi voittojen verotuksen keventäminen, työttömyyskorvauksen ehtojen kiristäminen, työntekijöiden irtisanomisen helpottaminen ja monopolivoimaa vähentävät kilpailupolitiikan uudistukset. Englanniksi supply-side policies. Synonyymi: tarjontapuolen uudistukset.
tarjontapuoli
Se markkinoiden puoli, jolla osapuolet tarjoavat jotain vastineeksi rahasta (esimerkkinä leivän myyjät). Englanniksi supply side. Katso myös: kysyntäpuoli.
tarjontapuoli (kansantalous)
Miten työvoimaa ja pääomaa käytetään tavaroiden ja palveluiden tuottamisessa. Tarjontapuolta kuvataan työmarkkinamallilla (jota sanotaan myös palkanasetantakäyrämalliksi ja hinnanasetantakäyrämalliksi). Englanniksi supply side. Katso myös: kysyntäpuoli (kansantalous).
tarjontasokki
Odottamaton muutos talouden tarjontapuolella, kuten öljynhintojen lasku tai teknologian parannus. Englanniksi supply shock. Katso myös: palkanasetantakäyrä, hinnanasetantakäyrä, Phillips-käyrä.
tarjouskirja
Toteuttamattomien osto- ja myyntitoimeksiantojen luettelo. Englanniksi order book.
tasapainon ylituotto
Ylituotto, joka on saatavilla markkinoiden tasapainotilassa. Englanniksi equilibrium rent. Synonyymi: stationäärinen tai pysyvä ylituotto. Katso myös: epätasapainon ylituotto.
tasapainotila
Mallin tulos, joka pysyy yllä itsestään. Tasapainotilassa mallin kuvaama ilmiö ei muutu ilman ulkopuolisia tekijöitä, jotka muuttavat koko mallin kuvaaman tilanteen. Englanniksi equilibrium.
tasapainotyöttömyys
Työtä vailla olevien työnhakijoiden lukumäärä palkanasetantakäyrän ja hinnanasetantakäyrän leikkauspisteessä. Tasapainotyöttömyys on Nash-tasapaino, koska työntekijät tai työnantajat eivät pysty parantamaan tulostaan toimimalla toisin. Englanniksi equilibrium unemployment. Katso myös: työttömyys, vastentahtoinen, suhdannetyöttömyys, palkanasetantakäyrä, hinnanasetantakäyrä, vakaan inflaation työttömyysaste.
tase
Selonteko kotitalouden, pankin, yrityksen, valtion tai muun taloudellisen toimijan varoista, veloista ja nettovarallisuudesta. Englanniksi balance sheet.
tavarakauppa
Konkreettisten, maasta toiseen fyysisesti siirrettävien tuotteiden kauppa. Englanniksi merchandise trade.
tavaramerkki
Logo, nimi, malli tai muu tunnus, johon liittyy yleensä oikeus kieltää muita käyttämästä samaa tunnusta omissa tuotteissaan. Englanniksi trade mark.
tavaroiden ja palveluiden tase
Viennin arvo vähennettynä tuonnin arvolla. Tavaroiden ja palveluiden tase on eri asia kuin suomen kielen käsite kauppatase, joka sisältää vain tavarat. Englanniksi trade balance. Synonyymi: nettovienti. Katso myös: kauppavaje, kauppaylijäämä.
tavoitevarallisuustaso
Varallisuustaso, jolle kotitalous pyrkii taloudellisten tavoitteidensa (tai preferenssiensä) ja odotustensa mukaisesti. Oletamme, että kotitaloudet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan säilyttämään tavoitevarallisuustason myös taloudellisen tilanteensa muuttuessa. Englanniksi target wealth.
täydellisen kilpailun tasapaino
Tällainen tasapainotila toteutuu mallissa, jossa kaikki ostajat ja myyjät ovat hinnanottajia. Kaikilla tapahtumilla on sama hinta, mikä tunnetaan yhden hinnan lakina. Kyseisellä hinnalla tarjottava määrä on yhtä suuri kuin kysytty määrä: markkinat tasapainottuvat. Yksikään ostaja tai myyjä ei voi hyötyä muuttamalla hintaansa, vaan molemmat ovat hinnanottajia. Kaikki mahdolliset kaupankäynnin hyödyt toteutuvat. Englanniksi perfectly competitive equilibrium. Katso myös: yhden hinnan laki.
taylorismi
1900-luvun alun johtamisinnovaatio, joka tähtäsi työvoimakustannusten pienentämiseen esimerkiksi pilkkomalla osaamista vaativan työn yksinkertaisemmiksi tehtäviksi, jolloin palkkoja voi laskea. Englanniksi Taylorism.
tehokkuuspalkat
Työnantajan työntekijälle suorittama maksu, joka ylittää työntekijän reservaatiopalkan ja kannustaa työntekijää antamaan suuremman työpanoksen kuin pelkkä reservaatiopalkka. Englanniksi efficiency wages. Katso myös: kannustinpalkkamalli, työsuhteen ylituotto.
tehokkuustappio
Kokonaisylijäämän menetys verrattuna Pareto-tehokkaaseen allokaatioon. Englanniksi deadweight loss (DWL).
tekemällä oppiminen
Tuotos panosyksikköä kohti kasvaa, kun kokemus tavaran tai palvelun tuotannosta karttuu. Englanniksi learning by doing.
tekijänoikeus
Oikeus määrätä alkuperäisteoksen käytöstä ja jakelusta. Englanniksi copyright.
teknisesti mahdollinen
Tulema, jota teknologian puutteet tai biologiset tosiseikat eivät estä. Englanniksi technically feasible.
teknologia
Prosessi, jossa raaka-aineita, ihmisen työtä, koneiden käyttöä ja muita panoksia muunnetaan tuotokseksi. Englanniksi technology.
teknologinen kehitys
Teknologian muutos, jonka ansiosta sama tuotos saavutetaan vähemmillä resursseilla; resursseja ovat muun muassa työ, koneet, maa, energia ja aika. Englanniksi technological progress.
teollinen vallankumous
Teolliseksi vallankumoukseksi sanotaan tekniikan kehityksen ja työn järjestämisen muutosten sarjaa, joka käynnistyi Isosta-Britanniasta 1700-luvulla ja muutti käsityöläisten ja maanviljelijöiden yhteiskunnan teolliseksi ja kaupalliseksi taloudeksi. Englanniksi Industrial Revolution.
teollisuus
Liiketoiminta, jossa tuotetaan tavaroita. Teollisuuteen kuuluvat maatalous, kaivannaistoiminta, teollisuustuotanto ja rakentaminen. Tärkein niistä on teollisuustuotanto. Englanniksi industry.
toimeentulominimi
Elintaso (kulutus- tai tulotaso), jolla väestö ei kasva eikä vähene. Englanniksi subsistence level.
toimintojen siirtäminen ulkomaille
Liiketoimintojen siirtäminen pois yrityksen kotimaasta. Siirto voi tapahtua monikansallisen yrityksen sisällä tai liiketoiminnan ulkoistuksena toiselle yritykselle. Englanniksi offshoring.
toissijaiset työmarkkinat
Työntekijöillä on tavallisesti lyhytaikainen työsopimus, huonohko palkka ja heikohko työsuhdeturva. Syynä saattaa olla ikä tai etniseen ryhmään kohdistuva syrjintä. Englanniksi secondary labour market. Katso myös: ensisijaiset työmarkkinat, lohkoutuneet työmarkkinat.
”too big to fail”
Ilmaus, jota käytetään suurista pankeista. Niillä on taloudessa keskeinen merkitys, minkä vuoksi valtio pelastaa ne, jos ne joutuvat vaikeuksiin. Pankki ei silloin joudu vastuuseen kaikista toimintansa seurauksista ja on siksi taipuvainen ottamaan suurempia riskejä. Katso myös: moraalikato.
transaktiokustannukset
Neuvotteluja tai sopimista vaikeuttavat kustannukset. Transaktiokustannuksia ovat esimerkiksi kaupan kohdetta koskevan tiedon hankintakustannukset ja sopimuksen täytäntöönpanokustannukset. Englanniksi transaction costs.
tulemien reiluus
Arviointi perustuu tulemaan eikä siihen, miten tulemaan on päädytty. Englanniksi substantive judgement of fairness. Katso myös: menetelmien reiluus.
tulevien sukupolvien kustannusten ja hyötyjen diskonttaus
Mittaa sitä, miten paljon arvostamme nykyhetkessä tulevaisuuden ihmisille koituvia kustannuksia ja hyötyjä. Tällainen diskonttaus on eri asia kuin yksilön kärsimättömyys omien tulevien kustannustensa ja hyötyjensä suhteen, jota mittaa (subjektiivinen) diskonttokorko. Englanniksi discounting future generations’ costs and benefits.
tulonjakoneutraali
Politiikka, joka ei ole progressiivinen eikä regressiivinen eli ei muuta tulonjakoa. Englanniksi distributionally neutral. Katso myös: progressiivinen politiikka, regressiivinen politiikka.
tulonjakopolitiikka
Verot, rahalliset ja luontaismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot , joiden tuloksena lopullinen tulonjako poikkeaa markkinatulojen jakaumasta. Englanniksi redistribution policy. Katso myös: ensijakopolitiikka.
tulonsiirrot
Valtion- tai paikallishallinnon maksut kotitalouksille ja yksilöille. Tulonsiirtoja ovat esimerkiksi työttömyyskorvaukset ja eläkkeet. Tulonsiirtoja ei lasketa kansantalouden tilinpidossa julkisiin menoihin (G). Englanniksi government transfers. Katso myös: julkiset menot (G).
tulos
Pelaajien toimien yhteisvaikutuksesta kullekin pelaajalle koituva hyöty. Englanniksi payoff.
tulot
Tiettynä ajanjaksona kuten vuodessa saadut voitot, korot, tuotot, työtulot ja muut maksut (tulonsiirrot mukaan luettuina) ennen veroja. Maksimisumma, jonka voit kuluttaa varallisuutesi vähenemättä. Englanniksi income. Katso myös: käytettävissä olevat tulot, bruttotulot.
tulovaikutus
Lisätulojen vaikutus, kun hinta tai vaihtoehtoiskustannus ei muutu. Englanniksi income effect.
tuontikiintiö
Valtion tietylle ajanjaksolle määräämä tuonnin enimmäismäärä. Englanniksi import quota.
tuonti (M)
Kotimaan yritysten, valtion ja kotitalouksien ostamat tavarat ja palvelut, jotka on tuotettu ulkomailla. Englanniksi imports.
tuotannontekijät
Tuotantoprosesseissa käytettävät panokset, kuten työ, maa sekä koneet ja laitteet. Koneita ja laitteita nimitetään yleensä pääomaksi. Englanniksi factors of production.
tuotantofunktio
Graafinen tai matemaattinen kuvaus siitä, miten suuri tuotos voidaan saavuttaa tietyllä panosten määrällä tai panosten yhdistelmällä. Tuotantofunktio kuvaa erilaisia saman hyödykkeen tuotantoon sopivia teknologioita. Englanniksi production function.
tuoteinnovaatio
Innovaatio, jonka lopputuloksena on uusi tavara tai palvelu ostajille sopivaan hintaan. Englanniksi product innovation.
tuottajan ylijäämä
Yrityksen hyödykkeestä perimän hinnan ja rajakustannuksen erotus jokaiselta myydyltä yksiköltä. Englanniksi producer surplus.
tuottovaatimus
Alin mahdollinen tuottoaste, jolla sijoittajat ovat valmiit omistamaan yrityksen osakkeita. Tuottovaatimus on suuri, jos yritys on hyvin altis systemaattiselle riskille. Englanniksi market capitalisation rate. Synonyymi: tuotto-odotus.
tutkimus ja kehitys
Yksityisen tahon tai julkisyhteisön panostus uusien tuotantomenetelmien, tuotteiden tai muun taloudellisesti tärkeän uuden tiedon tuottamiseksi. Englanniksi research and development.
työikäinen väestö
Tilastollinen käsite, jonka määritelmä vaihtelee hieman maasta toiseen. Monissa maissa työikäinen väestö tarkoittaa 15–64-vuotiasta väestöä. Suomessa työikäiseen väestöön lasketaan 15–74-vuotiaat henkilöt. Englanniksi population of working age.
työlainsäädäntö
Lait, jotka lisäävät irtisanomisen kustannuksia työnantajille tai tekevät irtisanomisesta mahdotonta. Englanniksi employment protection legislation.
työllisyysaste
Työllisten osuus työikäisestä väestöstä. Englanniksi employment rate. Katso myös: työikäinen väestö.
työmarkkinat
Työmarkkinoilla työntekijät lupaavat tehdä työtä työnantajan ohjauksessa ja työnantaja maksaa heille vastineeksi palkkaa. Taloustieteessä sanotaan, että työnantajat ovat markkinoiden kysyntäpuolella ja työntekijät tarjontapuolella. Englanniksi labour market. Katso myös: työvoima.
työmarkkinatasapaino
Reaalipalkan ja työllisyyden yhdistelmä, joka toteutuu palkanasetantakäyrän ja hinnanasetantakäyrän leikkauspisteessä. Työmarkkinatasapaino on Nash-tasapaino, koska työntekijät tai työnantajat eivät pysty parantamaan tulostaan toimimalla toisin. Englanniksi labour market equilibrium. Katso myös: tasapainotyöttömyys, vakaan inflaation työttömyysaste.
työmarkkinoiden kohtaanto
Kuvaa sitä, miten hyvin uusia työntekijöitä hakevat yritykset ja niiden avoimet työpaikat tavoittavat työnhakijoita. Englanniksi labour market matching.
työnjako
Tuottajien erikoistuminen tuotantoprosessin eri tehtäviin. Englanniksi division of labour. Synonyymi: erikoistuminen.
työn laskeva keskituotos
Työn keskimääräisen tuotoksen taipumus pienetä, kun tuotantoprosessiin osallistuvien työntekijöiden määrä kasvaa. Englanniksi diminishing average product of labour.
työntekijän parhaan vasteen funktio
Työntekijän valitsema optimaalinen työpanos työnantajan tarjoaman palkan eri arvoilla. Englanniksi worker’s best response function (to wage).
työntekijäosuuskunta
Yritys, joka on kokonaan tai valtaosin työntekijöidensä omistama. Työntekijät päättävät johtajien palkkaamisesta ja irtisanomisesta. Englanniksi cooperative firm.
työn tuottavuus
Kokonaistuotanto jaettuna työtuntien määrällä tai muulla panoksena käytetyn työn mittarilla. Englanniksi labour productivity.
työsuhteen ylituotto
Ylituotto, jonka työntekijä saa, jos hänen työpaikkansa nettoarvo on suurempi kuin toiseksi parhaan vaihtoehdon (työttömyyden) nettoarvo. Englanniksi employment rent. Synonyymi: työpaikan menetyksen kustannus.
työttömyys
Henkilöstä, joka on työkykyinen ja halukas työhön mutta työtä vailla. Englanniksi unemployment.
työttömyysaste
Työttömien osuus työvoimasta. Huomaa, ettei työttömyysasteen ja työllisyysasteen summa ole sata prosenttia, sillä luvuilla on eri nimittäjät. Englanniksi unemployment rate. Katso myös: työvoima, työllisyysaste.
työttömyyskorvaus
Julkisen sektorin työttömille maksama tulonsiirto. Englanniksi unemployment benefit. Synonyymi: työttömyysvakuutus.
työttömyysturvan korvausaste
Työttömäksi jääneelle työntekijälle maksettava osuus hänen edellisestä bruttopalkastaan ennen veroja. Englanniksi gross unemployment benefit replacement rate.
työttömyys, vastentahtoinen
Henkilöstä, joka on vailla työtä mutta halukas ottamaan työtä vastaan samalla palkalla ja samanlaisissa työoloissa kuin kaltaisensa työlliset työntekijät. Englanniksi involuntary unemployment. Katso myös: työttömyys.
työvoima
Työikäisen väestön osa, joka työskentelee tai olisi valmis työskentelemään kodin ulkopuolella. Työvoiman muodostavat työlliset (myös itsensä työllistäjät) ja työttömät. Englanniksi labour force. Katso myös: työttömyysaste, työllisyysaste, osallistumisaste.
työvoiman ulkopuolella olevat
Ne työikäiseen väestöön kuuluvat henkilöt, jotka eivät ole työssä eivätkä etsi palkkatyötä aktiivisesti. Työvoiman ulkopuolella oleviin luokitellaan esimerkiksi lapsia kotona hoitavat aikuiset. Englanniksi inactive population.
työvoimavaltainen
Tuotantoprosessi, jossa hyödynnetään enemmän työtä kuin investointihyödykkeitä ja muita panoksia. Englanniksi labour-intensive. Katso myös: pääomavaltainen.
ulkoinen rajakustannus
Yhden lisäyksikön tuotannosta aiheutuva kustannus, jonka maksaa joku muu kuin tuottaja. Englanniksi marginal external cost (MEC). Katso myös: yksityinen rajakustannus, yhteiskunnallinen rajakustannus.
ulkoisvaikutus
Tuotannon, kulutuksen tai muun taloudellisen päätöksen ulkopuolisiin kohdistuva positiivinen tai negatiivinen vaikutus, jonka aiheuttamasta edusta tai vastuusta ei ole sovittu sopimuksessa. Nimitys viittaa sopimuksen ulkopuoliseen vaikutukseen. Englanniksi external effect tai externality. Katso myös: epätäydellinen sopimus, markkinoiden epäonnistuminen, positiivinen ulkoisvaikutus, negatiivinen ulkoisvaikutus.
ulkomaiset arvopaperisijoitukset
Ulkomaisten velkakirjojen ja osakkeiden ostot, jotka eivät kasvata ostajan omistusosuutta niin suureksi, että ostaja saisi todellista määräysvaltaa ulkomaisessa yrityksessä. Vertaa suoriin ulkomaisiin sijoituksiin, joissa sijoittaja saa omaisuuseriin omistusoikeuden ja todellista määräysvaltaa. Englanniksi foreign portfolio investment. Katso myös: ulkomaiset suorat sijoitukset.
ulkomaiset suorat sijoitukset
Omistusoikeuden ja tosiasiallisen määräysvallan hankkiminen ulkomailla sijaitsevaan omaisuuteen. Englanniksi foreign direct investment. Katso myös: ulkomaiset arvopaperisijoitukset.
urakkapalkka
Työmuoto, jossa työntekijä saa jokaisesta valmistamastaan tuotteesta saman summan. Englanniksi piece-rate work.
vahvistava takaisinkytkentä
Kehityskulku, jossa ensimmäinen muutos sysää liikkeelle sarjan uusia, ensimmäistä voimistavia muutoksia. Englanniksi positive feedback (process). Katso myös: vaimentava takaisinkytkentä.
vaihdannan hyödyt
Vaihdantatapahtuman osapuolten saamat hyödyt verrattuna siihen, mitä he olisivat saaneet ilman vaihdantaa. Englanniksi gains from exchange. Synonyymi: kaupankäynnin hyödyt. Katso myös: ylituotto.
vaiheittainen peli
Peli, jossa pelaajat eivät päätä strategioistaan samanaikaisesti vaan myöhemmin päättävät pelaajat saavat tietää ensin päättäneiden strategiat. Vaiheittaisiin peleihin kuuluu esimerkiksi ultimatum-peli. Englanniksi sequential game. Katso myös: samanaikainen peli.
vaihtoehtoiskustannus
Jos yhden vaihtoehdon valitseminen merkitsee toiseksi parhaasta vaihtoehdosta luopumista, vaihtoehtoiskustannus on toiseksi parhaan vaihtoehdon tuottama nettohyöty. Englanniksi opportunity cost.
vaihtotase
Vaihtotaseeseen merkitään kaikki kotimaan ja muun maailman välisen tavaroiden ja palveluiden kaupan sekä ensitulojen ja tulojen uudelleenjaon taloustoimet. Englanniksi current account. Katso myös: vaihtotaseen vaje, vaihtotaseen ylijäämä.
vaihtotaseen vaje
Luku, jolla maan tuonnin arvo ylittää viennin arvon ja ulkomaisista omaisuuseristä saatujen nettotulojen summan. Englanniksi current account deficit. Synonyymi: vaihtotaseen alijäämä. Katso myös: vaihtotase, vaihtotaseen ylijäämä.
vaihtotaseen ylijäämä
Luku, jolla maan viennin arvon ja ulkomaisista omaisuuseristä saatujen nettotulojen summa ylittää tuonnin arvon. Englanniksi current account surplus. Katso myös: vaihtotase, vaihtotaseen vaje.
vaimentava takaisinkytkentä
Kehityskulku, jossa ensimmäinen muutos sysää liikkeelle sarjan uusia, ensimmäistä hillitseviä muutoksia. Englanniksi negative feedback process. Katso myös: vahvistava takaisinkytkentä.
vakaan inflaation työttömyysaste
Työmarkkinatasapainon työttömyysaste, jossa inflaatio on vakaa. Aikaisemmin puhuttiin ”luonnollisesta” työttömyysasteesta. Englanniksi inflation-stabilising rate of unemployment Synonyymi: inflaatiota kiihdyttämätön työttömyysaste. Katso myös: tasapainotyöttömyys.
vakaa tasapaino
Tasapaino, joka pyrkii pienten sokkien jälkeen palautumaan ennalleen. Englanniksi stable equilibrium.
vakioiset skaalatuotot
Tilanne, jossa tuotantoprosessin panosten kaksinkertaistaminen kasvattaa tuotoksen kaksinkertaiseksi. Yrityksen keskikustannusten pitkän aikavälin kehitys riippuu tuotannon skaalatuotoista ja siitä, miten mittakaava vaikuttaa yrityksen panoksista maksamiin hintoihin. Englanniksi constant returns to scale. Katso myös: skaalaedut, negatiiviset skaalaedut.
vakuudellinen velkasitoumus
Strukturoitu rahoitusväline (johdannainen), joka on koottu useista kiinteätuottoisista arvopapereista. Asuntovakuudellisista lainoista koottujen vakuudellisten velkasitoumusten arvon romahdus vaikutti merkittävästi vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisiin. Englanniksi collateralised debt obligation (CDO).
vakuus
Omaisuuserä, jonka lainanottaja lupaa lainanantajalle takeeksi lainan takaisinmaksusta. Jos lainanottaja ei pysty maksamaan lainaa sovitusti takaisin, vakuus siirtyy lainanantajalle. Englanniksi collateral.
valta
Kyky tehdä ja saada haluamamme vastoin muiden aikeita, tavallisesti rangaistuksen avulla tai sillä uhkaamalla. Englanniksi power.
valtaeliitti
Julkisen vallan ylimmät viranhaltijat, kuten presidentti, ministerit ja eduskunnan puhemiesneuvoston jäsenet, joita yhdistää jokin yhteinen etu, kuten tietyn puolueen jäsenyys. Englanniksi governing elite.
valtiojohtoinen talous
Valtio pyrkii aktiivisesti edistämään talouden kehitystä julkisten investointien, tiettyjen toimialojen subventoinnin, koulutuksen ja muiden yhteiskuntapoliittisten toimien avulla. Englanniksi developmental state.
valtion velkakirja
Valtion liikkeeseen laskema rahoitusväline, jonka haltijalle valtio sitoutuu maksamaan rahaa tietyin väliajoin. Englanniksi government bond.
valtionvelkakriisi
Tilanne, jossa valtion velkakirjoja pidetään niin riskipitoisina, ettei valtio välttämättä saa enää lainaa. Jos näin käy, valtio ei voi kuluttaa verotuloja enempää. Englanniksi government debt crisis.
valuuttakurssi
Kotimaan valuutan yksikkömäärä, jolla saa yhden yksikön ulkomaanvaluuttaa. Esimerkiksi euron (EUR) ja Yhdysvaltain dollarin (USD) välinen valuuttakurssi kertoo, montako euroa yksi Yhdysvaltain dollari maksaa. Kurssin nousu tarkoittaa euron arvon alenemista ja kurssin lasku euron arvon nousua. Englanniksi exchange rate.
vangin dilemma
Peli, jonka dominoivien strategioiden tasapainossa molempien pelaajien tulokset ja heidän yhteenlaskettu tuloksensa ovat pienemmät kuin silloin, jos kumpikaan ei valitse dominoivaa strategiaansa. Englanniksi prisoners’ dilemma.
vapaamatkustaja
Osapuoli, joka hyötyy muiden panoksesta yhteisen päämäärän eteen muttei panosta itse mitään. Englanniksi free rider.
varallisuus
Omaisuusvaranto tai varannon arvo. Varallisuuteen lasketaan henkilön asunto, auto, maa, rakennukset, koneet tai muut investointihyödykkeet sekä osakkeet, velkakirjat ja muut rahoitusvarat markkina-arvostaan. Varallisuudesta vähennetään velat eli esimerkiksi asuntolaina, joka on velkaa pankille. Varallisuuteen lisätään saatavat muilta. Englanniksi wealth.
varanto
Suure, jota mitataan tiettynä ajankohtana. Varantosuureen yksiköllä ei ole aikaulottuvuutta. Varantoja ovat esimerkiksi asunnon hinta kaupantekohetkellä ja henkilön varallisuus vuoden lopussa. Englanniksi stock. Katso myös: virta.
varastot
Yrityksen myyntiä tai käyttöä varten säilyttämät tavarat. Varastot sisältävät raaka-aineet sekä myytäväksi tarkoitetut keskeneräiset ja valmiit tuotteet. Englanniksi inventory.
varmennettavissa oleva tieto
Tieto, jonka perusteella voi vaatia sopimuksen täytäntöönpanoa. Englanniksi verifiable information.
varovaisuuspolitiikka
Politiikkalinja, jossa annetaan hyvin suuri arvo tuhoisan tuleman todennäköisyyden vähentämiselle, vaikka se johtaisi muista tavoitteista tinkimiseen ja siksi suuriin kustannuksiin. Varovaisuuspolitiikkaa suositaan usein silloin, kun tuhoisan tuleman edellytyksistä vallitsee suuri epävarmuus. Englanniksi prudential policy.
varovaisuussäästäminen
Säästämisen lisäys tavoitevarallisuustasolle pääsemiseksi. Englanniksi precautionary saving. Katso myös: tavoitevarallisuustaso.
vastasyklinen
Suhdannesyklin aikaisiin kokonaistuotoksen ja työllisyyden muutoksiin nähden vastakkainen. Englanniksi countercyclical.
vastavuoroisuus
Taipumus kohdella ystävällisiä ja avuliaita ihmisiä ystävällisesti ja avuliaasti, epäystävällisiä ihmisiä taas epäystävällisesti. Englanniksi reciprocity.
velka
Mikä tahansa arvokas, jonka velallinen on velvollinen maksamaan velkojalle. Englanniksi debt. Katso myös: tase, omaisuuserä.
velkaantumisaste
Velkojen suhde velkojen ja varojen summaan. Englanniksi debt-to-asset ratio.
velkakirja
Arvopaperi, jonka liikkeeseenlaskija sitoutuu maksamaan haltijalle tietyn summan määräajassa. Englanniksi bond. Synonyymi: yrityslaina.
verkostosidonnaiset skaalaedut
Verkostosidonnaisia skaalaedut saadaan, kun hyödykkeen käyttäjämäärän kasvu merkitsee sitä, että hyödyke on käyttäjien keskinäisten kytkösten vuoksi jokaiselle käyttäjälle arvokkaampi. Englanniksi network economies of scale.
verkostoulkoisvaikutukset
Henkilön toimista toiselle aiheutuva ulkoisvaikutus, joka johtuu siitä, että henkilöt kuuluvat samaan verkostoon. Englanniksi network economies of scale. Katso myös: ulkoisvaikutus.
veron kohtaanto
Veron vaikutus ostajien, myyjien tai molempien hyvinvointiin. Englanniksi tax incidence.
verotuskapasiteetti
Julkisen vallan kyky määrätä ja kantaa merkittäviä veroja pienin hallinnollisin ja muin kustannuksin. Eräs verotuskapasiteetin mittari on verokertymä jaettuna verojärjestelmän hallintokustannuksilla. Englanniksi fiscal capacity.
vienti (X)
Kotimaassa tuotetut tavarat ja palvelut, jotka myydään ulkomaisille kotitalouksille, yrityksille ja valtioille. Englanniksi exports.
virta
Suure, jonka määrä mitataan tietyltä ajanjaksolta. Virtoja ovat esimerkiksi vuositulot ja tuntipalkka. Englanniksi flow.
vivutusaste
Varojen arvo jaettuna nettovarallisuudella. Englanniksi leverage ratio.
voittaja vie kaiken -kilpailu
Tilanne, jossa markkinoille ensimmäisenä tuleva yhtiö valtaa markkinat kokonaan vähintään väliaikaisesti. Englanniksi winner-take-all competition.
voittojen todellinen veroprosentti
Lasketaan vähentämällä voittoasteesta ennen veroja voittoaste verojen jälkeen ja jakamalla erotus voittoasteella ennen veroja. Osamäärä kerrotaan tavallisesti sadalla ja ilmoitetaan prosentteina. Englanniksi effective tax rate on profits.
voittomarginaali
Hinnan ja rajakustannuksen erotus. Englanniksi profit margin.
voittomarginaali, suhteellinen
Hinnan ja rajakustannuksen erotus jaettuna hinnalla. Hyödykkeen suhteellinen voittomarginaali on kääntäen verrannollinen sen kysynnän hintajoustoon. Englanniksi (price) markup.
vuokrakatto
Lakisääteinen enimmäisvuokra, jota enempää vuokranantaja ei voi pyytää. Englanniksi rent ceiling.
vuorovaikutteinen päätöstilanne
Tilanne, jossa jokaisen toimet vaikuttavat sekä hänen itsensä että muiden tulemaan. Englanniksi social interaction.
yhden hinnan laki
Pätee, kun hyödykkeellä käydään kauppaa samalla hinnalla kaikkien ostajien ja myyjien kesken. Jos hyödykettä myytäisiin eri puolilla eri hintaan, joku voisi ostaa sen halvalla yhtäältä ja myydä kalliilla toisaalle. Englanniksi law of one price. Katso myös: arbitraasi.
yhteishyödyke
Kuluva hyödyke, jonka käyttöä ei voi estää muilta. Englanniksi common-pool resource.
yhteiskunnallinen rajahyöty
Yhden lisäyksikön tuotannosta tai kulutuksesta syntyvä kokonaishyöty, joka sisältää tuotanto- tai kulutuspäätöksen tekijän saaman hyödyn ja päätöksestä hyötyvien ulkopuolisten saaman hyödyn. Englanniksi marginal social benefit (MSB).
yhteiskunnallinen rajakustannus
Yhden lisäyksikön tuottamisesta aiheutuva kokonaiskustannus, joka sisältää sekä tuottajan kustannukset että tuotannon vaikutuksista ulkopuolisille koituvat kustannukset. Yhteiskunnallinen rajakustannus on yksityisen rajakustannuksen ja ulkoisen rajakustannuksen summa. Englanniksi marginal social cost (MSC).
yhteismaan ongelma
Yhteistyöpulma, jossa omaa etuaan tavoittelevat riippumattomasti toimivat yksilöt kuluttavat yhteisresurssin loppuun, mikä huonontaa kaikkien tulosta. Englanniksi tragedy of the commons. Katso myös: yhteistyöpulma.
yhteistyö
Osallistuminen yhteiseen hankkeeseen, jonka on tarkoitus tuottaa hyötyä kaikille. Englanniksi cooperation.
yhteistyöpulma
Tilanne, jossa osapuolten olisi yhteistyötä tekemällä mahdollista päästä parempaan tulemaan kuin silloin, jos kukin toimii itsenäisesti omien tavoitteidensa mukaan. Englanniksi social dilemma.
yhteisvaluutta-alue
Samaa valuuttaa käyttävien maiden ryhmä, jolla on yhteinen rahapolitiikka. Englanniksi common currency area. Synonyymi: valuuttaunioni.
yksityinen rajahyöty
Voitto, hyöty tai muu etu, jonka tuotanto- tai kulutuspäätöksen tekijä saa yhden lisäyksikön tuotannosta tai kulutuksesta, kun ei huomioida ulkopuolisten mahdollisesti saamaa etua. Englanniksi marginal private benefit (MPB).
yksityinen rajakustannus
Tuottajalle aiheutuva kustannus yhden lisäyksikön tuottamisesta, kun ei huomioida tuotannon ulkopuolisille aiheuttamia kustannuksia. Englanniksi marginal private cost (MPC). Katso myös: ulkoinen rajakustannus, yhteiskunnallinen rajakustannus.
yksityishyödyke
Kuluva hyödyke, jonka käyttö voidaan estää muilta. Englanniksi private good.
yksityisomistus
Yksityisomistukseen kuuluu se, että haltijalla on oikeus estää muita käyttämästä omistuksen kohdetta, mahdollisuus hyötyä sen käytöstä ja vaihtaa se johonkin muuhun. Englanniksi private property.
yleiskäyttöiset teknologiat
Keksinnöt, joita voi soveltaa monilla aloilla ja jotka poikivat uusia innovaatioita. Esimerkkejä ovat sähkö sekä tieto- ja viestintäteknologia (ICT). Englanniksi general purpose technologies.
ylisukupolvinen eriarvoisuus
Vanhempien sukupolvien erojen siirtyminen seuraavalle sukupolvelle. Ylisukupolvista eriarvoisuutta mitataan ylisukupolvisella joustolla tai ylisukupolvisella korrelaatiolla. Englanniksi intergenerational inequality. Katso myös: ylisukupolvinen jousto, ylisukupolvinen sosiaalinen liikkuvuus, taloudellisten erojen periytyminen.
ylisukupolvinen jousto
Prosenttimääräinen taloudellisen aseman ero, jonka yhden prosenttiyksikön ero vanhempien sukupolven asemassa aiheuttaa lasten asemassa heidän vartuttuaan aikuisiksi. Englanniksi intergenerational elasticity. Katso myös: ylisukupolvinen eriarvoisuus, ylisukupolvinen sosiaalinen liikkuvuus, taloudellisten erojen periytyminen.
ylisukupolvinen sosiaalinen liikkuvuus
Suhteellisen taloudellisen tai yhteiskunnallisen aseman muutokset vanhempien ja lasten välillä. Kun lapsi saavuttaa vanhempiaan paremman aseman, liikkuvuus suuntautuu ylöspäin. Sen vastakohta on liikkuvuus alaspäin. Yksi ylisukupolvisen sosiaalisen liikkuvuuden mittari on vanhempien ja lasten aseman korrelaatio esimerkiksi opiskeluvuosien tai tulojen mukaan laskettuna. Toinen mittari on ylisukupolvinen jousto. Englanniksi intergenerational social mobility. Katso myös: ylisukupolvinen jousto, taloudellisten erojen periytyminen.
ylituotto
Maksu tai muu etu, jonka valinnan tekijä saa sen lisäksi, mitä olisi saanut toiseksi parhaasta vaihtoehdosta eli reservaatio-optiosta. Englanniksi economic rent. Katso myös: reservaatio-optio.
ympäristökorjaus
Tavanomaisiin kansantulon mittareihin tehtävä kirjanpidollinen oikaisu luonnonpääoman arvon huomioimiseksi. Englanniksi green adjustment.
yrittäjä
Henkilö, joka luo tai ottaa varhain käyttöön uusia teknologioita, organisointitapoja ja muita mahdollisuuksia. Englanniksi entrepreneur.
yritys
Liiketoimintaa harjoittava organisaatio, jonka omistajat palkkaavat työvoimaa valmistamaan tuotteita ja palveluita markkinoille saadakseen voittoa. Englanniksi firm.
yrityssidonnainen omaisuus
Yksilölle kuuluva asia tai taito, joka on yksilölle arvokkaampi hänen nykyisessä yrityksessään kuin toiseksi parhaassa vaihtoehdossa. Englanniksi firm-specific asset.