Leibniz 3.7.1 Tulo- ja substituutiovaikutuksen matematiikkaa

Työaikapäätöksissä tuntipalkan muutoksen vaikutus päätöksentekoon voidaan jaotella graafisesti tulovaikutukseksi ja substituutiovaikutukseksi. Tässä Leibniz-osiossa esitämme jaottelun matemaattisesti.

Työaikapäätösten mallissamme päätöksentekijä valitsee hyötynsä maksimoivan kulutustason ja vapaa-ajan määrän , kun kulutus riippuu työtuloista. Päätöksen voi ilmaista matemaattisesti rajoitettuna optimointiongelmana:

jossa on tuntipalkka ja työajasta riippumattomat tulot (esimerkiksi tuntemattoman hyväntekijän lahjoitus).

Ratkaisemme ongelman hyötyfunktiolle

määrittääksemme optimaalisen vapaa-ajan määrän. Sen jälkeen selvitämme, miten ratkaisu muuttuu palkan muuttuessa, ja jaottelemme muutoksen tulo- ja substituutiovaikutukseksi.

Ensimmäisen kertaluvun optimiehdon mukaan rajamuunnossuhteen on oltava yhtä suuri kuin rajasubstituutiosuhteen: MRT = MRS. Alaluvussa 3.7 totesimme, että päätöksentekijän rajamuunnossuhde on . Sen näkee suoraan mahdollisuuksien rajan yhtälöstä, joka on budjettirajoite . Rajamuunnossuhde on mahdollisuuksien rajan kulmakertoimen itseisarvo:

Rajasubstituutiosuhde saadaan aiemmissa Leibniz-osioissa käyttämästämme kaavasta:

Ensimmäisen kertaluvun optimiehdosta MRS = MRT seuraa tällöin, että eli . Ratkaisemme muuttujien ja optimaaliset arvot ensimmäisen kertaluvun optimiehdon ja budjettirajoitteen muodostamasta yhtälöparista:

Yhtälöparin ratkaisu on

Vapaa-ajan optimaalinen määrä on toisin sanoen tuntipalkan ja lisätulojen funktio, jonka osittaisderivaatat ovat

Osittaisderivaatoista näemme, miten päätöksentekijän valitsema vapaa-ajan määrä muuttuu palkan ja tulojen muuttuessa. Epäyhtälö kertoo, että tuotantofunktiossa vapaa-aika lisääntyy, jos tulot kasvavat ja palkka pysyy ennallaan. Epäyhtälö taas kertoo, että vapaa-aika vähenee, jos palkka kasvaa ja tulot pysyvät ennallaan.

Toisin sanoen osittaisderivaatan mukainen palkankorotuksen kokonaisvaikutus on negatiivinen, kun tulot eivät muutu. Kokonaisvaikutus voidaan jaotella tulo- ja substituutiovaikutukseksi. Seuraavassa esimerkissä laskemme molemmat.

Esimerkki

Kuvitellaan, että ja . Sijoittamalla nämä arvot edellä johtamiimme muuttujien t ja c lausekkeisiin saamme optimaalisen vapaa-ajan ja kulutuksen yhdistelmän:

Hyödyksi tulee .

Oletetaan, että palkka nousee arvoon 25 mutta tulot pysyvät ennallaan. Ratkaisemme ensin palkankorotuksen kokonaisvaikutuksen vapaa-aikaan ja erottelemme sitten tulo- ja substituutiovaikutuksen.

1. Palkankorotuksen kokonaisvaikutus

Kun ja , muuttujien ja optimaaliset arvot ovat

Hyöty kasvaa arvoon .

Kun palkka kasvaa arvosta 16 arvoon 25 ja tulot pysyvät ennallaan arvossa 160, kokonaisvaikutuksen seurauksena vapaa-aika vähenee:

2. Miten suuri tulojen muutos johtaisi samaan hyödyn muutokseen?

Kuvitellaan, että palkka olisikin pysynyt ennallaan ja tulot kasvaneet arvoon . Kokonaishyöty 5 776 edellyttää, että toteuttaa yhtälön

Yhtälön voi kirjoittaa muotoon . Ottamalla yhtälön molemmista puolista neliöjuuren (vain positiivinen neliöjuuri on taloustieteellisesti mielekäs) saamme , joten .

Jos palkka pysyy ennallaan arvossa 16, tulojen kasvu arvosta 160 arvoon 224 tuottaisi saman vaikutuksen hyötyyn kuin palkankorotus arvosta 16 arvoon 25.

3. Lasketaan tulovaikutus

Laskemme tulovaikutuksen ratkaisemalla, miten palkan muutosta vastaava tulojen muutos vaikuttaisi vapaa-aikapäätökseen.

Jos tulot ovat 224 ja palkka 16, optimaalinen vapaa-ajan määrä on

Tämä on palkankorotuksen tulovaikutus. Palkankorotus lisää hyötyä arvoon 5 776. Jos sama hyödyn lisäys olisi saavutettu tulojen lisäyksellä, vapaa-ajan määrä olisi muuttunut arvosta arvoon . Tulovaikutus on .

4. Lasketaan substituutiovaikutus

Palkankorotuksen kokonaisvaikutuksena vapaa-ajan määrä muuttuu arvosta arvoon . Koska kokonaisvaikutus on tulovaikutuksen (muutos arvosta arvoon ) ja substituutiovaikutuksen summa, substituutiovaikutus on muutos arvosta arvoon .

Tulovaikutus
Substituutiovaikutus
Kokonaisvaikutus

Substituutiovaikutus on vaikutus päätöksentekijän valitsemaan vapaa-ajan määrään, kun hänen palkkansa muuttuu arvosta 16 arvoon 25 ja tulot muuttuvat samalla siten, että hyöty pysyy vakiona arvossa 4 624.

Lisälukemista: Malcolm Pemberton ja Nicholas Rau. 2015. Mathematics for economists: An introductory textbook, 4. painos (luvut 14.1, 17.1 ja 17.3). Manchester: Manchester University Press.